شماره تماس همکاران آموزش

شماره تماس

سمت

نام و نام خانوادگی کارکنان آموزش

ردیف

42762118

رییس اداره آموزش

خانم گلینی

1

42762114

کارشناس رشته فلسفه و کلام اسلامی/ فلسفه دین

آقای بهاری

2

42762117

کارشناس رشته ادیان و عرفان

خانم عرب امینی

3

42762111

کارشناس رشته تاریخ و تمدن ملل اسلامی/ تاریخ علم

آقای غلامی

4

42762241

کارشناس رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

خانم جهشی

5

42762113

کارشناس رشته علوم قرآن و حدیث/ نهج البلاغه

خانم ناظری

6

42762115

کارشناس رشته فقه شافعی

آقای ایرانشاهی

7

42762120

کارشناس استعداد درخشان / امتحانات

آقای گلکار

8

42762116

کارشناس امور اساتید / برنامه ریزی دروس

خانم ذبیحی نیا

9

42762108

مسئول امور کلاسها

آقای خرمی نژاد

10