آئین نامه ها ، دستورالعمل ها و طرح نامه ها

فرم های مورد نیاز در امور پژوهشی از طریق لینک های زیر قابل دستیابی می باشند :

آیین نامه ها و دستورالعمل های نهایی پژوهش

اعتبار ویژه (گرنت)

آیین نامه تخصصیص گرنت

دستور العمل هزینه کرد گرنت

فرم شارژ مرحله ای گرنت

برنامه جامع تحقیقات

دستورالعمل تدوین برنامه جامع

فرم پیشنهاد برنامه جامع

طرح  پژوهشی بنیادی

دستور العمل و مقررات  ارائه، اجرا و انتشار نتایج طرح پژوهشی بنیادی

فرم ارائه گزارش نهایی

فرم پیشنهاد طرح پژوهش بنیادی

کادر صفحه ابتدایی و انتهایی گزارش نهایی

حمایت از رساله ها و پایان نامه های تحصیلات تکمیلی

آیین نامه حمایت از رساله ها و پایان نامه ها

حمایت از پایان نامه ها ی مرتبط با مسائل فرهنگی، روانی و اجتماعی

دستور العمل افزایش ضریب حمایت از رساله ها و پایان نامه ها

فرم حمایت از رساله ها و پایان نامه ها-جدید

طرح پژوهشی کاربردی

آیین نامه برگزاری همایش های ملی و بین المللی در دانشگاه

آیین نامه دریافت بالاسری طرح های تحقیقاتی کاربردی

دستورالعمل استفاده از لوگو نشان دانشگاه تهران در همایش ها

فرم  قرارداد طرح پژوهشی کاربردی

فرم پیشنهاد طرح کاربردی

جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران

آیین نامه انتخاب دستاوردهای پژوهشی جدید

آیین نامه انتخاب کارشناس پژوهشی نمونه

آیین نامه پیشکسوت و نمونه و جوان نمونه جدید

آیین نامه طرح های کاربردی

رساله و پایان نامه نمونه 1397

فرم انتخاب کارشناس پژوهشی نمونه

فرم بررسی طرح های پژوهشی کاربردی

فرم پایان نامه رساله نمونه

آیین نامه های انتشارات دانشگاه تهران

آیین نامه و مقررات پذیرش و نشر کتاب در موسسه انتشارات

ضوایط تألیف کتاب

 دستورالعمل انتشار دستاورد های حاصل از پایان نامه/ رساله  دانشجویان دانشگاه تهران

دستورالعمل انتشار دستاورد های حاصل از پایان نامه رساله دانشجویان دانشگاه تهران