برنامه حضور اساتید

نیمسال دوم  سال تحصیلی جاری

گروه فلسفه

گروه ادیان و عرفان

گروه تاریخ و تمدن

گروه فقه و مبانی حقوق

گروه علوم قرآن و حدیث

گروه فقه شافعی

فلسفه دین

تاریخ علم

دکتر برخورداری

دکتر انجم روز

دکتر قائدان

دکتر احمد باقری

دکتر نفیسی

دکترذوالفقارطلب 

دکترمحمدرضابیات 

دکتر امینی

دکتر مفتونی

دکتر حمیدیه

دکتر کاظم بیگی

دکتر اسحاقی

دکتر خوش منش

دکتر جمالی

دکتر علیزمانی

دکتر کرامتی

دکتر عظیمی

دکتر شیخ

دکتر معصومی

دکتر هل اتایی

دکتر اقبال

دکتر امیدی

دکتر کشفی

دکتر گمینی

دکتر یزدانی

دکتراعظمی مرام

دکتر صادقی

دکترنظری توکلی

دکتر واعظی

    دکتر قلندری

دکتر قراملکی

دکتر زروانی

دکتر بادکوبه

 

دکتر فائز

     

دکتر کوچنانی

دکتر علمی

دکتر بیات

 

دکتر پهلوان

     
   

دکتر موسوی

 

دکتر حمید باقری

     
    دکتر خضری  

دکتر شفیعی