دفتر ریاست دفتر ریاست

ریاست دانشکده  "جناب آقای دکتر احمد باقری" استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکده الهیات و معارف اسلامی می باشد.

مسئولیت دفتر ریاست دانشکده با جناب آقای علی جعفری می باشد که وظیفه اجرای امور جاری ریاست دانشکده و پیگیری دستورات صادر شده از سوی رئیس دانشکده را بر عهده دارد.

تلفن تماس : 42762222