دفتر ریاست

ریاست دانشکده  "جناب آقای دکتر محمود واعظی" دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشکده الهیات و معارف اسلامی می باشد.

محمود واعظی

مسئولیت دفتر ریاست دانشکده با جناب آقای محمد رازانی دوست  می باشد که وظیفه اجرای امور جاری ریاست دانشکده و پیگیری دستورات صادر شده از سوی رئیس دانشکده را بر عهده دارد.

تلفن تماس : 42762222