امور فرهنگی و دانشجویی

معاونت دانشجویی و فرهنگی شامل سه حوزه دانشجویی، فرهنگی و مرکز مشاوره است که تحت نظر معاون دانشجویی و فرهنگی اداره می شود.

امور فرهنگی :

1ـ تشکیل جلسات شورای فرهنگی.

2ـ هماهنگی فعالیتهای تشکلهای دانشجویی (مدیریت و هماهنگی فعالیتهای انجمن علمی، فعالیتهای کانون های دانشجویی).

3ـ برگزاری مراسم و مناسبتها در دانشکده و اعلام آنها به صورت پلاکارت و یا بنر.

4ـ هماهنگی برگزاری برنامه های نماز جماعت و فعالیتهای فرهنگی نمازخانه دانشکده.

5ـ تهیه گزارش و ارسال کلیه فعالیتها به دانشگاه.

6ـ شرکت در جلسات شورای معاونین فرهنگی دانشگاه.

امور دانشجویی:

1ـ مدیریت و انجام امور خوابگاهها (مجردی، متاهلی و اسکان موقت).

2ـ کلیه امور وامها(وام دانشجویی، وام ضروری، وام استعدادهای درخشان، ودیعه مسکن، وام قرض الحسنه باقرالعلوم و وام دانشجویان نوبت دوم).

3ـ مدیریت سرویسهای ایاب و ذهاب دانشجویان از کوی به دانشکده و بالعکس و تنظیم سرویسها برای اردوهای دانشجویی.

4ـ انجام امور بیمه دانشجویان و بعضی از اعضای خانواده دانشجویان.

5ـ انجام مراحل تسویه حساب دانشجویی و ارتباط با صندوق های رفاه جهت تقسیط بدهی دانشجویان.

6ـ مدیریت امور تغذیه و ارتباط با پیمانکار و تهیه مواد اولیه غذایی از دانشگاه.

7ـ مدیریت و انجام امور تربیت بدنی دانشکده و برگزاری مسابقات درون دانشکده ای، درون دانشگاهی، شرکت در مسابقات دانشگاهها و سرپرستی سالن تربیت بدنی دانشکده.

8ـ ایجاد و راه اندازی دفتر مشاوره دانشجویی در دانشکده و افتتاح دفتر مشاوره.
 
معاونت امور فرهنگی و دانشجویی آقای دکتر ابوالفضل خوش منش دانشیار و عضو هیات علمی گروه علوم قرآن و حدیث می باشند
ابوالفضل خوش منش
شماره تماس دفتر : 42762140
آدرس ایمیل : khoshmanesh@ut.ac.ir
 
کارکنان معاونت امور دانشجویی و فرهنگی به شرح زیر می باشند :
 

نام کاربر

سمت

تلفن

حسن اقبال مسئول امور فرهنگی 42762133

خدیجه سبکرو کریمی

کارشناس امور دانشجویی و تغذیه 42762139
سیده نفیسه موسوی کارشناس امور فرهنگی