کارکنان

نام

نام خانوادگی

تلفن محل کار

آذر اقامیرزا ۴۲۷۶۲۱۵۲
حسن اقبال ۴۲۷۶۲۱۳۳
معصومه امیدی ۴۲۷۶۲۱۴۴
هانیه ایران منش 42762707
حسین ایزدی ۴۲۷۶۲۱۳۴
حسین بهاری ۴۲۷۶۲۱۱۴
سمیه بهمرد ۴۲۷۶۲۱۴۳
فاطمه پوراسکندر 42762701
مریم جعفربگلو ۴۲۷۶۲۱۴۷
محمد رازانی دوست ۴۲۷۶۲۱۲۲
خدیجه جهشی ۴۲۷۶۲۱۱۲
خانم موسوی ۴۲۷۶۲۱۳۰
خدیجه ذبیحی نیا ۴۲۷۶۲۱۱۶
عیسی نژاد حسین ۴۲۷۶۲۱۶۱
علی رجبی 42762183
فرناز طالبی بیدهندی ۴۲۷۶۲۱۴۵
حسین عامری ۴۲۷۶۲۰۰۰
طاهره عرب امینی ۴۲۷۶۲۱۱۷
مروت غلامی ۴۲۷۶۲۱۱۱
حلیمه فلاح مهدی پور ۴۲۷۶۲۱۵0
فاطمه کیقبادی ۸۸۹۹۳۰۱۸
سید مهدی گلکار ۴۲۷۶۲۱۲۰
فاطمه گلینی ۴۲۷۶۲۱۱۸
روح الله بیات ۴۲۷۶۲۱۳۱
سیما ناظری ۴۲۷۶۲۱۱۳
پروین عندلیب ۴۲۷۶۲۱۴۸
علیرضا شایسته ۴۲۷۶۲۱۶۳
مرتضی خرمی نژاد ۴۲۷۶۲۱۰۸
خدیجه سبک رو کریمی ۴۲۷۶۲۱۳۹
بهمن ایرانشاهی ۴۲۷۶۲۱۱۵