اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

عباس یزدانی

عباس یزدانی

عباس یزدانی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
رضا عسکری ارزیابی دلیل انباشتی سوئین برن بر وجود خداوند کارشناسی ارشد
امیر اسکندری رواداری مرگ در رفتار ارتباطی درون شخصی: بررسی مقایسه ای دیدگاه های آکوئیناس و هیوم کارشناسی ارشد
محمد فقیه منزه نسبت میان باورهای دینی و یقین کارشناسی ارشد
مهدی لطفی زاده تبیین نحوه دخالت خداوند در امور طبیعت در چارچوب تعبیر های مختلف نظریه کوانتومی کارشناسی ارشد
محمدعلی میرباقری بررسی انتقادی استدلال قرینه ای شر بی وجه از دیدگاه ویلیام رو دکتری
مژده متقیان فرزانه برهان وجودی در فلسفه پسا کانتی هگل دکتری
حسینعلی نصراللهی بررسی تعامل اراده، باور و عمل در تکوین، صدق و درجات ایمان با تأکید بر اندیشه های ویلیام جیمز دکتری
حسینعلی نصراللهی بررسی فهم عرفی در اندیشه توماس رید و نقش آن در معرفت شناسی اصلاح شده کارشناسی ارشد
سیدمهدی پاک نهاد بررسی مفهوم خدا و الوهیت در اندیشه هاید گر با تکیه بر دیدگاه مک کواری و پروتی کارشناسی ارشد
سیدمهدی پاک نهاد ارزیابی انتقادی دیدگاه هایدگر در نقد متافیزیک و گذر از آن و تأثیر آنها بر الهیات طبیعی دکتری
سیدمحمدعلی یاسینی بررسی تطبیقی دین و فرهنگ در آراءکاسیرر و علامه جعفری کارشناسی ارشد
حکیمه یوسف پور بررسی دیدگاه ولترستورف درباره عقلانیت باورهای دینی کارشناسی ارشد
صدف السادات یثربی بررسی تطبیقی برهان جهان شناختی ابن‌ سینا و ویلیام کریگ برای اثبات وجود خداوند کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/09
مهدی صادقی ارزیابی رویکرد هرمنوتیکی نصر حامد ابو زید کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/30
سیدمحمدعلی یاسینی بررسی تطبیقی دین و فرهنگ در آراء کاسیرر و علامه جعفری کارشناسی ارشد دانلود 1392/6/30
میشل اقامالیان A Critical Study of Knowability of God and the Possibility of Speaking of Him in the Theology of Karl Barth دکتری دانلود 1396/06/22
مهدی پاک نهاد Study on the concept of God and the divinity in Heidegger’s thought کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/07
امیر مسعود جهان بین An Assessment of Fideistic Readings of Early Wittgenestein کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/31
متین طایفه رستمی Comprative stuy of Allame Tabatabaei and William Lane Craig View’s on Divine Foreknowledge and Human Freedom کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/29
اعظم فرهادی بررسی دیدگاه علامه جعفری درمورد خودشناسی کارشناسی ارشد دانلود 1393/03/17
محسن فیض بخش مقایسه ی انتقادی دیدگاه های د. ز. فیلیپس و دان کیوپیت در باب ناواقع گروی دینی کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/26
مهدی لطفی زاده تبیین نحوه ی دخالت خداوند در امور طبیعت در چارچوب تعبیر های مختلف نظریه کوانتومی کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
حبیب اله متوسل آرانی Assessment of The Justification of Religious Beliefs relying on Ethics of Belief’s Theories کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/11
سمانه محمدی ربط و نسبت اراده با باور و تاثیر آن بر اخلاق باور و ایمان گرایی کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/06
محمدعلی میرباقری بررسی انتقادی استدلال قرینه ای شر بی وجه از دیدگاه ویلیام رو دکتری دانلود 1396/11/30
حسینعلی نصراللهی AN EXAMINATION OF COMMON SENSE IN REID’S THOUGHT AND ITS ROLE ON THE REFORMED EPISTEMOLOGY کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/29
سید علی اکبر هاشمی کروئی جایگاه رأی مردم در حکومت اسلامی از دیدگاه قرآن، سنت پیامبر اکرم(ص) و سیره امام علی(ع) کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/30
حکیمه یوسف پور بررسی دیدگاه ولترستورف درباره معقولیت باورهای دینی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/27
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
براهین اثبات وجود خدا و صفات او 4202175 2 21 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/11/02 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
ایمان و عقلانیت 4202166 2 22 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/29 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
مسائل کلامی جدید 4202113 2 21 هرهفته یک شنبه (17:00 - 19:00) 1400/11/06 (13:30 - 15:30) ترم اول 1400
روش تحقیق 4201018 2 21 هرهفته دو شنبه (17:00 - 19:00) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:00) 1400/11/04 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
ایمان و عقلانیت 4202166 2 22 هرهفته دو شنبه (17:30 - 19:30) 1400/04/12 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1399
فلسفه دین 4202879 2 02 هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:30) 1400/04/14 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1399
روش تحقیق 4201018 2 21 هرهفته سه شنبه (17:30 - 19:30) 1400/04/14 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1399
اثبات وجود خدا 4202163 2 22 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
مسائل کلامی جدید 4202113 2 21 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1399/11/08 (13:30 - 15:30) ترم اول 1399
فلسفه دین 4202879 2 03 هرهفته چهار شنبه (15:00 - 17:00) 1399/10/30 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
عقل و دین 4202187 2 21 هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1399/11/29 (13:30 - 15:30) ترم اول 1399
تاریخ فلسفه غرب 1 4202013 2 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/07 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
اثبات وجود خدا 4202163 2 22 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/18 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
کلام 4202156 2 07 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/18 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1398
فلسفه دین 4202879 2 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/08 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
عقل و دین 4202187 2 21 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/14 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
براهین اثبات وجود خدا و صفات او 4202175 2 21 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1398/11/01 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
ایمان و عقلانیت 4202166 2 22 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/24 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
مسائل کلامی جدید 4202113 2 21 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1398/10/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
تاریخ فلسفه غرب 1 4202013 2 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/28 (15:30 - 17:30) ترم اول 1398
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2