اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

مهدی عظیمی

مهدی عظیمی

مهدی عظیمی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 021-42762256
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
اکبر امیری تبیین ابن سینا از امور فراروانشناختی دکتری
اشکان باقری Edition, Research, and Introduction to the syllogism section of the book commentary of the al-qestas Shamsuddin Samarghandi کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/30
اشکان باقری Edition, Research, and Introduction to the syllogism section of the book commentary of the al-qestas Shamsuddin Samarghandi کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/30
بهمن جبرائیلی گرجان بررسی و نقد تجربه خروج از بدن بر اساس یافته های رابرت مونرو کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/30
مرتضی درودی جوان بازتاب اندیشۀ امشاسپندان در مصنفات حکیم سهروردی و مقایسۀ آن با شاهنامۀ فردوسی کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
مرتضی درودی جوان بازتاب اندیشۀ امشاسپندان در مصنفات حکیم سهروردی و مقایسۀ آن با شاهنامۀ فردوسی کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
مرتضی متولی نظریه صدق نزد حکیمان مسلمان؛ نقد ادله کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/05
مریم ملکشاهی Editing and research of Hadaeq al-Haqa’iq کارشناسی ارشد دانلود 1398/07/07
علیرضا نوروزی تعارض اتمیزم فیزیکی با نظریه ارسطویی صورت : نقد راه حل علامه طباطبائی (ره) کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/21
علیرضا نوروزی تعارض اتمیزم فیزیکی با نظریه ارسطویی صورت : نقد راه حل علامه طباطبائی (ره) کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/21
مصطفی احسانی Sabzewari’s philosophical innovations in theology with emphasis on comments of al-Asfar دکتری دانلود 1395/11/30
علیرضا آزادگان بررسی و نقد قاعده الواحد با تکیه بر ساختار منطقی ادلّه آن کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/31
امیرحسین پورنامدارسرچشمه اصل ارسطویی تشخص نزد ملاصدرا کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/29
رضا حسن نورانی خدا ، احتمال و تسلسل کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/20
محمدحسن خزایی A Collection of Treatises on the Problem of Implication: Edition, Analysis and Introduction کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
مصطفی ساجدی تبیین نوآوریهای حکیم سبزواری در بحث نفس و معاد کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/15
جواد صوفی ماده اولی به مثابه معقول ثانی؛ لوازم و پیامدها کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/15
یزدان فضلی Editing and research of hadaeq al-Haqa'iq کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/15
محمدحسین مالکی شکاکیت و امکان معرفت از منظر قاضی عبدالجبار معتزلی کارشناسی ارشد دانلود 1396/04/19
محمدکاظم مددی الموسوی ائمه شیعه و عقلگرایی در الهیات با تکیه بر مصادر اولیه کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/14
نام درس
 
نمایش 12 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
فلسفه اشراق 1 4202060 2 21 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1399/04/14 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1398
فلسفه اسلامی 3 4202700 4 02 | هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1399/04/07 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1398
فلسفه اسلامی 5 4202871 4 02 | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/07 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
فلسفه اشراق 2 4202061 2 21 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
فلسفه اسلامی 2 4202056 4 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1398/11/02 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
فلسفه اسلامی 4 4202901 4 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/21 (15:30 - 17:30) ترم اول 1398
فلسفه اشراق 1 4202060 2 21 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1398/03/29 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1397
فلسفه اسلامی 3 4202700 4 02 هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) | هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1398/03/27 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1397
فلسفه اسلامی 5 4202871 4 02 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1398/03/26 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
فلسفه اشراق 2 4202061 2 21 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/26 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
فلسفه اسلامی 6 4202817 4 02 | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/22 (13:30 - 15:30) ترم اول 1397
منطق برهان و جدل 4202180 3 02 | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:30) 1397/11/03 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
نمایش 12 نتیجه
از 1