اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

مهدی عظیمی

مهدی عظیمی

مهدی عظیمی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 021-42762256
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
اشکان باقری Edition, Research, and Introduction to the syllogism section of the book commentary of the al-qestas Shamsuddin Samarghandi کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/30
اشکان باقری Edition, Research, and Introduction to the syllogism section of the book commentary of the al-qestas Shamsuddin Samarghandi کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/30
مرتضی درودی جوان بازتاب اندیشۀ امشاسپندان در مصنفات حکیم سهروردی و مقایسۀ آن با شاهنامۀ فردوسی کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
مرتضی درودی جوان بازتاب اندیشۀ امشاسپندان در مصنفات حکیم سهروردی و مقایسۀ آن با شاهنامۀ فردوسی کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
مرتضی متولی Muslim Philosophers on the Theory of Truth; A Critique of Arguments کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/05
علیرضا نوروزی تعارض اتمیزم فیزیکی با نظریه ارسطویی صورت : نقد راه حل علامه طباطبائی (ره) کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/21
علیرضا نوروزی تعارض اتمیزم فیزیکی با نظریه ارسطویی صورت : نقد راه حل علامه طباطبائی (ره) کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/21
مصطفی احسانی Sabzewari’s philosophical innovations in theology with emphasis on comments of al-Asfar دکتری دانلود 1395/11/30
علیرضا آزادگان بررسی و نقد قاعده الواحد با تکیه بر ساختار منطقی ادلّه آن کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/31
امیرحسین پورنامدارسرچشمه اصل ارسطویی تشخص نزد ملاصدرا کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/29
رضا حسن نورانی خدا ، احتمال و تسلسل کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/20
محمدحسن خزایی A Collection of Treatises on the Problem of Implication: Edition, Analysis and Introduction کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
مصطفی ساجدی تبیین نوآوریهای حکیم سبزواری در بحث نفس و معاد کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/15
جواد صوفی ماده اولی به مثابه معقول ثانی؛ لوازم و پیامدها کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/15
یزدان فضلی Editing and research of hadaeq al-Haqa'iq کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/15
محمدحسین مالکی شکاکیت و امکان معرفت از منظر قاضی عبدالجبار معتزلی کارشناسی ارشد دانلود 1396/04/19
محمدکاظم مددی الموسوی ائمه شیعه و عقلگرایی در الهیات با تکیه بر مصادر اولیه کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/14
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
فلسفه اشراق 2 4202061 2 21 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
فلسفه اسلامی 2 4202056 4 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1398/11/02 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
فلسفه اسلامی 4 4202901 4 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/21 (15:30 - 17:30) ترم اول 1398
فلسفه اشراق 1 4202060 2 21 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1398/03/29 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1397
فلسفه اسلامی 3 4202700 4 02 هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) | هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1398/03/27 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1397
فلسفه اسلامی 5 4202871 4 02 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1398/03/26 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
فلسفه اشراق 2 4202061 2 21 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/26 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
فلسفه اسلامی 6 4202817 4 02 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/22 (13:30 - 15:30) ترم اول 1397
منطق برهان و جدل 4202180 3 02 هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:30) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:30) 1397/11/03 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
نمایش 9 نتیجه
از 1