ضوابط و مقررات کتابخانه

مقررات عمومی :

به منظور حفظ منزلت کتاب و کتابخانه کلیه اعضا موظف هستند در محیط کتابخانه موارد زیر را رعایت نمایند :

 حفظ نظم و انضباط و سکوت در محیط کتابخانه مورد انتظار بوده و لازم است مراجعان از انجام کارهایی از قبیل تردد بی مورد در کتابخانه و ایجاد سروصدای مختلف اکیداً بپرهیزند.

عدم استفاده از کارت دیگران و یا دادن کارت خود به دیگران جهت استفاده. ارائه خدمات فقط با کارت شناسایی معتبر و اصل کارت صورت می گیرد.

مطلع نمودن کتابداران )کتابخانه( در صورت کمبود و یا نبود منابع مورد درخواست.

عدم خروج غیرقانونی )بدون هماهنگی( منابع کتابخانه

استفاده از کامپیوترهای کتابخانه فقط جهت جستجوی منابع کتابخانهای و پایگاههای اطلاعاتی است.

کتابخانه در مقابل وسایل شخصی شما مسئولیتی ندارد.

استفاده از موبایل در کتابخانه ممنوع می باشد.

 

 :مقررات امانت دهی و جریمه دیرکرد

امانت دهی کتاب به اعضای کتابخانه بر اساس تقسیم بندی زیر انجام می گیرد :

اعضا تعداد کتاب کتابخانه دانشکده کتابخانه مرکزی بین کتابخانه ای مدت امانت
دانشجویان کارشناسی 7 3 2 2 2 هفته
دانشجویان کارشناسی ارشد 9 5 2 2 3 هفته
دانشجویان دکتری 10 5 3 2 4 هفته
هیات علمی 10 6 2 2 4 هفته
کارکنان 6 2 2 2 2 هفته

 

 

امانت محدود:

آن دسته از منابع کتابخانه که توسط اساتید به عنوان منابع آموزشی و تحقیقی معرفی می شوند و متقاضی بیش از 5 نفر داشته باشند در طول نیمسال تحصیلی از مجموعه اصلی کتابخانه خارج و به بخش امانت محدود منتقل می گردند. منابع درخواستی در این بخش حداکثر برای 48 ساعت در اختیار متقاضی قرار داده می شود.

تبصرهتمدید :  مدت زمان امانت، در صورت عدم وجود متقاضی دیگر، برای 48 ساعت دیگر امکان پذیر است.

جریمه دیرکرد بازگشت کتاب:

  •  امانت گیرنده موظف است رأس تاریخ مقرر در برگه خروج، کتاب را به کتابخانه برگشت دهد.
  •  چنانچه کتاب امانت گرفته شده در موعد مقرر بازگردانیده نشود، برای هر روز تاخیر مبلغ 500 ریال جریمه دیرکرد )تا 5 روز ، بدون احتساب تعطیلات ( و پس از آن به ازای هر روز تاخیر 1000 ریال جریمه در نظر گرفته میشود که پس از طی مراحل لازم اخذ خواهد شد.
  • بدیهی است عضو تا زمان پرداخت مبلغ جریمه از امانت گرفتن کتاب محروم خواهد شد.
  • در صورت تکرار دیر کرد )بیش از سه نوبت ( امانت گیرنده علاوه بر پرداخت جریمه دیرکرد به مدت یک نیمسال تحصیلی از عضویت در کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد محروم خواهد شد و در صورت تکرار، کارت عضویت فرد باطل می گردد.

 

جبران خسارت وارد شده به کتاب :

  • در صورت گم شدن کتاب، امانت گیرنده موظف است عین کتاب را خریداری و به کتابخانه بازگرداند و جریمه دیرکرد را نیز بپردازد. در صورتی که کتاب نایاب باشد و امکان خریداری آن نباشد بایستی از کتابخانه های دیگر کتاب را تهیه و پس از آماده نمودن )کپی و صحافی( آن را به کتابخانه تحویل نمایند.در نهایت اگر تهیه کتاب به هر دلیلی مقدور نباشد می بایست به کارشناس کتابخانه باراهنمایی بخش گردش و امانت مراجعه و طبق نظر ایشان عمل گردد.
  •  درصورتی که امانت گیرنده به کتاب خسارت وارد نماید ) پاره شدن جلد یا صفحات، علامتگذاری و لک شدن آنها ( به هر صورت و با هر وسیله، موظف است مطابق نظر کارشناس کتابخانه که از طریق بخش گردش و امانت به متقاضی معرفی میشود به جبران خسارت اقدام نماید.

 

تسویه حساب :

کلیه دانشجویان موظفاند پس از فراغت از تحصیل و یا در صورت انصراف یا مرخصی تحصیلی یا انتقالی با کتابخانه تسویه نمایند.