روابط عمومی

این بخش وظیفه تهیه اخبار و گزارش های دانشکده و مستند سازی فعالیت های علمی آموزشی و فرهنگی و همچنین مدیریت برنامه های مناسبتی و هماهنگی با رسانه ها و خبرگزاری های داخل و خارج دانشکده را بر عهده دارد.

در حال حاضر مسئولیت این بخش با "سرکار خانم فرحناز ابراهیمی" می باشد.

شماره تماس 42762000 داخلی 189