برنامه جامع تحقیقات و تخصص اعضای گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی