اعضای هیات علمی

احمد باقری

احمد باقری

احمد باقری    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 021-42762222
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
میثم احمدی پدیده سرمازیستی و تحلیل مبانی اخلاقی، فقهی و حقوقی آن دکتری
روژین انصاری جایگاه انصاف در فقه خانواده کارشناسی ارشد
علی اکبر آسا ارزیابی اعلامیه جهانی حقوق بشر با معیار عدالت از منظر اسلام دکتری
مریم عطائی جایگاه و میزان همبستگی ایجاب و قبول در تحقق عقد کارشناسی ارشد
ضحی برقی حقیقت هبه و مطالعه تطبیقی احکام آن در فقه و حقوق(با تاکید بر مسائل مورد اختلاف) کارشناسی ارشد
مریم چزانی شراهی تحلیل ادله فقهی و حقوقی الزام حکومتی پوشش اسلامی با تاکید بر اختصاصی بحث به (الزام) کارشناسی ارشد
مصطفی درزی رامندی باز پژوهی فقهی تقسیم اعمال حقوقی و امکان سنجی خروج از انحصار عقد و ایقاع کارشناسی ارشد
سیدمحمود هل اتائی ماهیت فقهی حقوقی شرط تبانی و احکام و آثار مترتب بر آن دکتری
مهسا میرامینی بازپژوهی فقهی حقوقی وکالت در نکاح و طلاق کارشناسی ارشد
زینب معینی حقیقت عقود معاوضی و آثار مترتب بر آن کارشناسی ارشد
مجتبی صادقی کهمینی بررسی فقهی و حقوقی جرم قذف و دشنام با رویکرد پاسخ به مسائل نو پدید دکتری
سانازسادات موسوی حقیقت تادیب و آثار مترتب بر آن در فقه و حقوق کارشناسی ارشد
رضا نظری مفهوم شناسی خیانت در روابط زناشویی و پیامدهای اجتماعی آن (مطالعه تطبیقی ادیان الهی) کارشناسی ارشد
زهره نیک عمل ماهیت فقهی حقوقی گذشت از حق قصاص و احکام و آثار مترتب بر آن دکتری
سعیده رنگ رز مسئولیت ناشی از اقدامات پزشکی منجر به عدم فرزند آوری کارشناسی ارشد
الهه شعبان پورالمشیری حقیقت فقهی حقوقی نیابت و احکام مترتب بر آن کارشناسی ارشد
امین سلیمان کلوانق نظریه جهت در قراردادها از منظر فقه امامیه کارشناسی ارشد
سلمان اکبری Juridical and Jurisprudential Principles of Postponing the sentence of the Judgment and its Scope from the Perspective of Jurisprudence and Islamic Law کارشناسی ارشد دانلود 1398/07/15
سلمان اکبری Juridical and Jurisprudential Principles of Postponing the sentence of the Judgment and its Scope from the Perspective of Jurisprudence and Islamic Law کارشناسی ارشد دانلود 1398/07/15
ضحی برقی حقیقت هبه و مطالعه تطبیقی احکام آن در فقه و حقوق (با تاکید بر مسائل مورد اختلاف) کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/28
ندا پورجم نقد شبهه های ناظر به مسأله طلاق در فقه امامیه و حقوق ایران کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/27
معصومه تسلیخ حقیقت حق انتفاع و واکاوی گستره آن در فقه امامیه و حقوق ایران کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/27
نوشین چترچی بررسی مبانی فقهی موارد پرداخت دیه از بیت المال دکتری
متینه حاجی آقاشریفی آسیب شناسی احکام فقهی حقوقی حضانت (با رویکرد ارائه راهکارهای رفع چالش های آن) کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/30
امیرحسین رحیمی General governing rules on civil claims proving reasons in Islamic Jurisprudence & Iranian Law کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/26
فاطمه رزاقی کاشانی عوامل فقهی و اخلاقی تشیید مبانی خانواده کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/20
طیبه رضایتی نظام کیفری اسلام با رویکرد عدالت ترمیمی کارشناسی ارشد
سمیه روحانی بررسی راهکارهای تحقق عدالت قضایی اسلام کارشناسی ارشد
محمدرضا شجاعی جایگاه و کاربرد نظم عمومی و اخلاق حسنه در فقه امامیه دکتری دانلود 1398/06/10
حامد ضیافر خوانش ساختاری سوره های مشتمل بر آیات الاحکام (با تاکید روی سوره های بقره - مائده و نور) دکتری دانلود 1398/04/10
محمدعلی طالبی آشتیانی Depenalization in indefinite punishments دکتری دانلود 1397/09/07
طاهره کنگرانی فراهانی مسئولیت اداره خانواده در فقه امامیه و حقوق موضوعه کارشناسی ارشد
بتول گرگین Crimes against family rights in cyberspace دکتری دانلود 1397/11/16
زینب محمودی Psychological Operations' Religious Jurisprudence Principles and Law دکتری دانلود 1397/07/10
مسعود مکارم Apostasy, A Survey of the Concept and the Doubts Cast on it from the Viewpoint of Freedom of Belief and Human Rights دکتری دانلود 1398/11/30
محمد مهریزی ثانی جایگاه عدالت در استنباط احکام دکتری دانلود 1398/02/18
محمدصادق موحدپور اعتبارسنجی قاعده ی فقهی ارشاد و تبیین کاربردهای آن در فقه امامیه کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/28
سانازسادات موسوی حقیقت تادیب و آثار مترتب بر آن در فقه و حقوق کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/10
نفیسه نادرخانی تقدم حقوق در اموال مفلس و ترکه میت کارشناسی ارشد
رضا نظری Conceptualization of Infidelity in Conjugal Relations and its Social Consequences (Comparative Study of Religions) کارشناسی ارشد دانلود 1397/12/04
زهره نیک عمل The legal jurisprudential nature has passed the right to qisas and the laws and the resulting acts دکتری دانلود 97/11/29
سیدمحمود هل اتایی ماهیت فقهی حقوقی شرط تبانی و احکام و آثار مترتب بر آن دکتری دانلود 1398/04/10
سعید ابراهیمی انتقال دین در فقه امامیه وحقوق ایران دکتری دانلود 1389/06/28
احمد آری ترجمه و تحقیق مضاربه از کتاب منهاج الصالحین آیه الله العظمی خویی (ره) و تطبیق آن با قوانین مدنی وحقوق بانکی کارشناسی ارشد دانلود 1377
شیرین آرامش ترجمه وتحقیق قضاء از کتاب التنقیح الرائع لمختصرالشرایع تالیف فاضل مقداد کارشناسی ارشد دانلود 1379
مهدی افتخاری حق شفعه در قانون مدنی ایران و مقایسه با فقه امامیه و قانون مدنی فرانسه کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/14
حسین آل طاها بررسی تطبیقی اراده در عقود و ایقاعات ورفقه امامیه دکتری دانلود 1382
احمد امانی بررسی دیدگاههای نوین محقق خویی (ره) در استصحاب و تطبیق آن با آراء میرزای نایینی ( قدس سره ) و ثمرات فقهی آن کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
شکیبا امیرخانی امکان اجرای احکام عمومی عقود در ایقاعات دکتری دانلود 1394/08/18
شکیبا امیرخانی بازپژوهی حکم تصرفات بیمار مشرف به موت با رویکرد طرح بیماری های مستحدثه کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/30
روژین انصاری Role of fairness in family jurisprudence کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
سمیه بابائی بررسی تطبیقی زمان انتقال ملکیت در عقود تملیکی در فقه اسلام و حقوق ایران کارشناسی ارشد 1382
منصوره باقری پور ترجمه و تحقیق بحث شرایط متعاقدین و عوضین "ارشاد الاذهان الی احکام الایمان" علامه حلی کارشناسی ارشد دانلود 1379
محمدجواد باقی زاده بررسی تطبیقی ضمان محرومیت از کار در دیدگاه امام خمینی (ره) و قوانین موضوعه کارشناسی ارشد دانلود 1384
روح‌الله بیژنی‌شریف قاعده درء و قلمرو آن در حقوق جزای ایران کارشناسی ارشد دانلود 1385
لینه بلاغه بیع ملک غیر « معامله ی فضولی » بنا به دیدگاه قانون وضعی و احکام شرع کارشناسی ارشد دانلود 1380
عبداله بهمن پوری بیع شرط در فقه مدنی کارشناسی ارشد دانلود 1386/10/04
افسانه پایمرد بررسی فقهی و حقوقی دیه زن در مذاهب اسلامی دکتری دانلود 1394/07/12
هانیه پیران کاشانی مطالعه تطبیقی تعمیم احکام وآثار مترتب بر عده طلاق و عده وفات در فقه اسلامی کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/28
رویا جباره ناصرو تغییر ارزش پول و راهکارهای فقهی جبران زیان ناشی از آن کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
محمدحسن جوادی مسئولیت مدنی ناشی از عدم اجرای تعهدات در فقه امامیه و حقوق وضعی ایران دکتری دانلود 1385
نوشین چترچی بررسی مبانی فقهی موارد پرداخت دیه از بیت المال دکتری دانلود 1390/01/20
محمد حسین حاجی احمدی حجت آبادی جایگاه فقهی-حقوقی شرکت های هرمی کارشناسی ارشد دانلود 1385
مریم حجتی تعهدات امین در فقه امامیه و حقوق موضوعه کارشناسی ارشد دانلود 1382
محمد علی حسینی اخلاق قضا در فقه امامیه کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/27
صدیقه حمیدی ظرفیتهای راهبردی جهانی فقه مترقی اسلام با تاکید بر فقه شیعی دکتری دانلود 1395/11/10
میثم خزایی بررسی تطبیق طلاق قضایی در فقه امامیه و اهل تسنن کارشناسی ارشد دانلود 1386
فرشته دادفرما بررسی تطبیقی داراشدن بدون سبب در فقه اسلامی و حقوق موضوعه کارشناسی ارشد دانلود 1383
مصطفی درزی رامندی بازپژوهی فقهی تقسیم اعمال حقوقی و امکان سنجی خروج از انحصار عقد و ایقاع کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
غلامرضا ذاکر صالحی قراردادهای نامعیـن: تحلیلی بر ماده 10 قانون مدنی ایران براسـاس فقه و حقـوق اسلامـی دکتری دانلود 1384
سکینه رادمهر بررسی تطبیقی مالکیت زمانی در فقه اسلامی و حقوق موضوعه کارشناسی ارشد دانلود 1383
حامد رحمانی بررسی فقهی ـ حقوقی اعمال منافی عفت عمومی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/30
وجیهه رستگاری اصفهانی بررسی تطبیقی کیفر تغزیر در فقه امامیه با قانون مجازات اسلامی کارشناسی ارشد دانلود 1385
محمد رستمی مسؤولیت ولی قهری در فقه و حقوق موضوعه کارشناسی ارشد دانلود 1385
طاهره رضایی ابرندآبادی بررسی اوصاف و شرایط عمومی و اختصاصی اجرای حد کارشناسی ارشد دانلود 1384
طیبه رضایتی بررسی نظام عدالت کیفری اسلام با رویکرد عدالت ترمیمی کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/06
محمد رضوی بررسی فقهی و حقوقی ضمان درک ( با رویکردی انتقادی بر قانون مدنی ) کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/13
سعیده رنگرز مسئولیت ناشی از اقدامات پزشکی منجر به عدم فرزندآوری کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/29
سمیه روحانی بررسی موانع و راهکارهای تحقق عدالت قضایی اسلام کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/10
فاطمه زارع منشادی Option of Deficit in Lease کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/27
نرگس یزدانی بررسی تطبیقی حقوق مالی زن ناشی از عقد نکاح کارشناسی ارشد دانلود 1381
حسین زره کارگر بررسی تطبیقی حواله در فقه اسلامی وحقوق مدنی کارشناسی ارشد دانلود 1380
زهرا سبزواری داوری و تحکیم در فقه و حقوق مدون ایران کارشناسی ارشد دانلود 1381
مهرالسادات سیدراشی بررسی مبانی فقهی اختلاف احکام جزایی مرد و زن در حقوق کیفری ایران کارشناسی ارشد دانلود 1385
عقیل سلیمانی فلات پایینی حضانت در فقه اسلامی و قانون مدنی کارشناسی ارشد 1383
امین سلیمان کلوانق نظریه جهت در قراردادها از منظر فقه امامیه کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/28
مهرزاد شیری بررسی مبانی فقهی تفاوت دیه زن و مرد در حقوق جزای اسلام کارشناسی ارشد دانلود 1383
مهدی شعبانی جایگاه نظریه تغییر اوضاع و احوال قراردادی در فقه اسلامی و مبانی و آثار آن کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
الهه شعبانپور المشیری The legal jurisprudential truth of vicarship and the rulings follow that کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
محمد حسین شفاف بررسی اصل لزوم در قراردادهای دولتی و تطبیق آن با فقه امامیه کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/19
فاطمه شهرابی فراهانی تاثیراجرای احکام خانواده بر امنیت اخلاقی جامعه کارشناسی ارشد دانلود 1387/12/14
مجتبی صادقی کهمینی بررسی فقهی و حقوقی جرم قذف و دشنام (با رویکرد پاسخ به مسائل نو پدید) دکتری دانلود 1393/11/14
فائزه صداقت گویان بررسی تعدد و تکرار جرم در فقه مذاهب اسلامی کارشناسی ارشد دانلود 1385
ولی اله صفری حقوق تطبیقی واقفین در ادیان یهود، مسیح و اسلام کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/15
زینب طاوسی پیدایش و تطور سیره/ بنای عقلا در اصول فقه شیعه کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/20
محمدصادق طباطبائی آثار قبض در عقد بیع از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران دکتری دانلود 1383
مرتضی طبیبی جبلی بررسی تطبیقی سقط جنین در فقه و حقوق دکتری دانلود 1382
کیوان طلایی خو Passenger’s prayer in the era of absence Imam Zaman Peace be upon him in the Imamic Jurisprudence دکتری دانلود 1395/11/25
مهشید عاشوری بررسی هتک حرمت اشخاص از منظر فقه امامیه و حقوق جزای اسلامی کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/29
مریم عطائی جایگاه و میزان همبستگی ایجاب و قبول در تحقق عقد کارشناسی ارشد دانلود 1396/10/25
همایون علی حسینی حمایت از حریم خصوصی در فضای مجازی در فقه و حقوق کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/08
یوسف علوی وثوقی تحقیق, تنظیم و تعلیق نسخه خطی منحصر به فرد کتاب زکات اثر: مرحوم علامه سیدعلی موسوی (صاحب حاشیه بر قوانین الاصول) دکتری دانلود 1386
مریم عماد ترجمه و تحقیق مباحث شروط از عناوین میرفتاح مراغه ای کارشناسی ارشد دانلود 1383
مهناز کاظمی بررسی تطبیقی ارث زن از دیدگاه مذاهب اسلامی و حقوق موضوعه ایران کارشناسی ارشد دانلود 1394/0715
عذرا کبودتبار ترجمه وتحقیق مدخل فقه و اصول ازکتاب دایره المعارف اسلامی کارشناسی ارشد دانلود 1388/01/31
جواد کریمی بررسی فقهی وحقوقی معامله با خود وآثار مترتب برآن کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/11
طاهره کنگرانی فراهانی مسئولیّت اداره خانواده در فقه امامیّه و حقوق موضوعه کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/15
ابوالحسن مجتهد سلیمانی بررسی امکان کشـف علل و منـاطات احکـام شرعـی و نقـش آن در پویایی فقه دکتری دانلود 1384
زیور مجرایی تاثیر “ توبه و انکار بعد از اقرار” در حدود کارشناسی ارشد دانلود 1381
مژگان محمدی ترجمه و تحقیق کتاب الاجاره از "ارشاد الاذهان" علامه حلی کارشناسی ارشد دانلود 1379
زینب محمدزاده بررسی فقهی- اخلاقی ترکیب ژن های حیوانی در تولید عروسک های زنده کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
نادر مختاری افراکتی بررسی تطبیقی مبانی فقهی ارش, دیه و حکومت در فقه اسلامی و حقوق وضعی دکتری دانلود 1385
امیر مرادی بررسی مبانی فقهی حقوق حیوانات و احکام متعلق به آن کارشناسی ارشد دانلود 1384/10/10
مهسا میرامینی بازپژوهی فقهی حقوقی وکالت در نکاح و طلاق کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
حمیده السادات مرتضی نیا ترجمه و تحقیق بخش حجر از کتاب ارشادالاذهان کارشناسی ارشد دانلود 1379
فاطمه سادات مرتضوی بررسی تطبیقی دیدگاه های امام خمینی (ره) و محقق خراسانی در مساله طلب و اراده کارشناسی ارشد دانلود 93/11/11
محمدصالح مصلح بررسی زمینه ها و پیامدهای ظهور مذاهب فقهی دکتری دانلود 1394/12/16
زینب معینی حقیقت عقود معاوضی و آثار مترتب بر آن کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/30
محمدحامد مغیثی ترجمه و تحقیق خیارات از کتاب منهاج الصالحین تالیف آیت الله خویی(ره) کارشناسی ارشد دانلود 1378
پریسا ملکی رحم اجاره ای و اهدای گامت کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/24
اسمعیل منصوری سرنجیانه بررسی و تحلیل طلاق حاکم در فقه مذاهب اسلامی و حقوق موضوعه ایران کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/15
سکینه موسوی خطیر بررسی تطبیقی رهن در فقه و حقوق موضوعه کارشناسی ارشد دانلود 1386/10/1
خسرو مومنی تعهد به نفع شخص ثالث در فقه و حقوق کارشناسی ارشد دانلود 1384
محمد حسن مومنی بررسی فقهی عذر عام در عقود دکتری دانلود 1392/11/13
نفیسه نادرخانی تقدم حقوق در اموال مفلّس و ترکه میّت کارشناسی ارشد دانلود 1388/10/22
حسین ناصری مقدم سینمادر ساخت فقه «پژوهشی در احکام فقهی تصویر متحرک» دکتری دانلود 1380
ابراهیم نزهت سببت احیاء اراضی موات و حیازت مباحات, در تملک دکتری دانلود 1386
علیرضا نوری امامزاده ئی احکام مشترک خیارات در فقه و حقوق موضوعه کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/30
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 24 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
فقه مدنی 1 4205140 2 05 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1401
فقه 2 (قوانین و حقوق تجارت در اسلام) 4205078 2 52 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1401
قواعد فقه 1 4205095 2 52 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1401
فقه مدنی 2 4205143 2 05 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1400/04/16 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1399
فقه مدنی 6 4205882 2 05 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/14 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1399
فقه مدنی 1 4205140 2 05 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/20 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
فقه 2 (قوانین و حقوق تجارت در اسلام) 4205078 2 52 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/25 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
عقود نامعین 4205871 2 05 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/04 (13:30 - 15:30) ترم اول 1399
فقه مدنی 6 4205882 2 05 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/11 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1398
حقوق تعهدات 4205952 2 05 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1399/04/18 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1398
فقه مدنی 1 4205140 2 05 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/21 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
فقه مدنی 5 4205287 2 05 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/21 (15:30 - 17:30) ترم اول 1398
فقه 2 (قوانین و حقوق تجارت در اسلام) 4205078 2 52 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/29 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
عقود نامعین 4205871 2 05 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/11/01 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
فقه مدنی 2 4205143 2 05 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/05 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1397
فقه مدنی 4 4205902 2 05 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/29 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
حقوق تعهدات 4205952 2 05 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/05 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1397
فقه مدنی 1 4205140 2 05 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/22 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
فقه مدنی 3 4205199 2 05 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
فقه جزایی 2 4205106 2 55 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/23 (13:30 - 15:30) ترم اول 1397
نمایش 1 - 20 از 24 نتیجه
از 2