اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

حسن امینی

حسن امینی

حسن امینی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 88993016
پست الکترونیکی: 
نام درس
 
نمایش 16 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تاریخ جریان های فکری و سیاسی در جهان اسلام 4204180 2 41 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1399/10/29 (13:30 - 15:30) ترم اول 1399
فلسفه علم 4209007 2 91 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1399/10/27 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
متون تاریخ علم به زبان های معتبر (انگلیسی، فرانسه، آلمانی و ...) 4209023 2 91 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/06 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
تاریخ عمومی ریاضیات قدیم و جدید 4209031 2 91 هرهفته چهار شنبه (15:00 - 17:00) 1399/11/18 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
زبان انگلیسی تخصصی 2 4201073 2 04 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/29 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
مبانی ریاضیات دوره اسلامی 4209034 2 91 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/07 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1398
تاریخ عمومی علم 2 4209005 2 91 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1399/04/09 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1398
ریاضیات در دوره اسلامی 1 4209012 2 91 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/01 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1397
مطالعه و بررسی نسخ خطی 4209028 2 95 هرهفته چهار شنبه (15:00 - 17:00) 1398/03/28 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1397
تاریخ فلسفه اسلامی 1 4203035 2 91 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/11/03 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
اصطلاح شناسی تاریخ علم 4209008 2 91 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/26 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
اصطلاح شناسی تاریخ علم 4209008 2 95 هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1397/10/26 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
متون تاریخ علم به زبان های معتبر (انگلیسی، فرانسه، آلمانی و ...) 4209023 2 91 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1397/11/02 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
متون تاریخ علم به زبان های معتبر (انگلیسی، فرانسه، آلمانی و ...) 4209023 2 95 هرهفته چهار شنبه (15:00 - 17:00) 1397/11/02 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
تاریخ عمومی ریاضیات قدیم و جدید 4209031 2 91 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
زبان انگلیسی تخصصی 2 4201073 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
نمایش 16 نتیجه
از 1