اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

طوبی کرمانی

طوبی کرمانی

طوبی کرمانی (بازنشسته)   (EN Page)

استاد
شماره تماس: 021-42762246
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
امیر اشرف واقفی عمل و نقش آن در نیل به مقام انسان از دیدگاه ابن عربی دکتری دانلود 1396/07/03
سوده جعفری بررسی انتقادی سبک کارن برگ در معنویت برای کودکان بر پایه حکمت متعالیه کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/11
شبنم فرجی بررسی آراء و مبانی فلسفی و کلامی بانو امین کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/31
فاطمه ابراهیمی زمینه ها، ویژگی ها و عوامل شکل گیری حوزه فلسفی تهران و تأثیرات آن بر میراث فلسفه ایرانی-اسلامی کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/26
فاطمه ابوترابیان نقد و بررسی اومانیسم از دیدگاه استاد مطهری (ره) کارشناسی ارشد دانلود 1385
علیرضا آزادگان بررسی و نقد قاعده الواحد با تکیه بر ساختار منطقی ادلّه آن کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/31
مهدی اسدی شبهه ی معدوم مطلق با تکیه بر آرای اندیشمندان مسلمان و نقد آن ها دکتری دانلود 1392/06/16
محسن اصلانی بررسی تحلیلی دیدگاه ملاصدرا و امام خمینی (ره) در باب نظریه امر بین الامرین و نتایج و لوازم آن دکتری دانلود 1396/06/27
محسن آقالر مقالاتی پیرامون آراء فلسفی صدر المتالهین « محمد عبد الحق » کارشناسی ارشد دانلود 1377
محسن آقالر مقالاتی پیرامون آراء فلسفی صدرالمتالهین "محمدعبدالحق" کارشناسی ارشد دانلود 1377
علی اله بداشتی نقد و بررسی آراء سلفیه در باره توحید و نبوت دکتری 1382
زهرا آهنگرانی بررسی آراء کلامی علامه مجلسی پیرامون مساله نبوت کارشناسی ارشد 1378
علی باروتیان Comparing the opinions of Mirdha Mahdi Isfahani and Shahabaldin Sohrevardi on the subject of direct realism کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/25
مریم ترابی بررسی و نقد کلامی فمینیسم کارشناسی ارشد دانلود 1386
رضا حاجی ابراهیم رستگاری و نجات از دیدگاه نقل و عقل (با تکیه بر حکمت متعالیه) دکتری 1383
زهرا حاج امینی هویت معرفتی فلسفه برای کودک کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/24
سلمان حیدری مبانی حضوری انگاری کلیه علوم نزد علامه طباطبایی (ره) کارشناسی ارشد 1382
مرضیه حیدری ثابت ولایت سیاسی در حکمت متعالیه کارشناسی ارشد دانلود 1392/01/26
علی حیدری یساولی تصحیح و مقدمه( حاشیه شرح حکمه العین ) ملا میرزا محمد بن حسن شیروانی کارشناسی ارشد 1384
شیخ محمد حسنین رابطة دینداری و اخلاق دکتری دانلود 1386
علی خانی ساختار شناسی کلامی مفهوم نبوت از دیدگاه شیعه معتزله و اشاعره تا قرن هفتم کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/24
روح الله دارائی Expounding Mulla Sadra’s Perspective on voluntary Action from the Viewpoint of Philosophy of Action دکتری دانلود 94/04/24
اسماعیل دانش ازلیت فعل باری وحدوث عالم ازدیدگاه امام خمینی (ره) ومقایسه آن بادیدگاه ملاصدرا(ره) دکتری دانلود 1394/04/24
مهدی ذهتابیان A comparative study of conditions of realization of Gods knowledge in his knowledge of creatures before their creation from Mulla Sadra and Ibnsina perspective کارشناسی ارشد دانلود 1394/09/24
محمدکاظم رضازاده جودی انسان از دیدگاه ملاصدرا (1050ق /1671م) و کرکگور (1813 /1855م) دکتری 1384
فاطمه رضائی مقایسه آراء صدرالمتالمین و امام خمینی در باب وجود مستقل و وجود رابط کارشناسی ارشد 1385
محمد شمس مبانی فلسفی نظام سیاسی در اندیشه اسلامی (فارابی، امام خمینی«ره» ) دکتری دانلود 1384
محمد شمص مبانی فلسفی نظام سیاسی در اندیشه اسلامی (فارابی، امام خمینی«ره» ) دکتری 1384
حمید شهاب جوهر: ماهیت ووجودش (از دیدگاه ارسطو، دکارت، اسپینوزا، لاک، هیوم، ابن سینا، شیخ اشراق وصدر المتألهین) کارشناسی ارشد 1381
حسین صفی الدین آثار فلسفی و کلامی معقولات ثانیه در حکمت متعالیه دکتری 1384
جواد صوفی ماده اولی به مثابه معقول ثانی؛ لوازم و پیامدها کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/15
رامین عزیزی نفس و قوای آن از دیدگاه ملاصدرا و آقاعلی مدرس زنوزی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/29
امیرحسین عسگری برسی تطبیقی مبانی مشروعیت حکومت در آراء حضرت امام خمینی (ره )و حضرت ایت اله مصباح یزدی با رویکرد کلام سیاسی کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/20
محمدحسن یعقوبیان وحی نبوی از دیدگاه ابن سینا و غزالی کارشناسی ارشد دانلود 1386
نسیبه غیاثی تعریف ماده از دیدگاه ملاصدرا و دکارت و آثار آن در خداشناسی کارشناسی ارشد دانلود 1386
کلثوم فدایی نقد و بررسی نظریه مطابقت در حکمت متعالیه کارشناسی ارشد 1383
کلثوم فدائی نقد و بررسی نظریه مطابقت در حکمت متعالیه کارشناسی ارشد دانلود 1383
یزدان فضلی Editing and research of hadaeq al-Haqa'iq کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/15
محمد فقیه Determinism and Indeterminism, Mode of Divine Agency in Natural World with It's Theological Requirements from Allamah Tabatabaei's and David J. Bartholomew’s Standpoint. دکتری دانلود 1396/11/25
مهدی قجاوند حکمت و تطورات آن در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1385
رضا کایدخورده نقد و بررسی قرائت های مختلف از نظریۀ ادراکات اعتباری علامه طباطبایی دکتری دانلود 1393/06/31
ابوالفضل کیا شمشکی معاد جسمانی در حکومت متعالیه دکتری 1379
مریم کیانی فرید رؤوس ثمانیه علوم با تاکید برانحاء تعلیمیه کارشناسی ارشد 1380
فاطمه السادات کتابچی Critical and comparative analysis of Ibn Árabi and Mulla Sadra on the philosophical and mystical aspects of ” God is the Light of the heavens and the earth” کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/28
افسانه محمدی رساله فی شبهه جذر الاصم کل کلامی کاذب کارشناسی ارشد دانلود 1381
خدیجه مددی ارتباط غایت و سعادت انسان از دیدگاه علامه طباطبایی(ره) کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/03
سید محمد میرباقری بررسی اصالت تاریخی و اعتبار منطقی براهین ملاصدرا بر معاد جسمانی کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/26
لیدا مصطفوی حدوث و قدم کارشناسی ارشد دانلود 1383
لیدا مصطفوی حــدوث و قــدم کارشناسی ارشد دانلود 1383
مهدی موسوی اردستانی بررسی دیدگاه متکلمین اسلامی در مساله اعاده معدوم کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/26
مصطفی موسوی اعظم علیت تحلیلی و کارکردهای آن در فلسفه اسلامی (با تاکید بر آرای ملاصدرا و علامه طباطبایی) دکتری دانلود 1393/02/13
محمد نجاتی عشق در حکمت متعالیه کارشناسی ارشد 1385
صدیقه نعمتی مقایسه آراء علامه طباطبایی و آیت الله مصباح یزدی در نسبت اخلاق و سیاست کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/27
مریم هادی جایگاه خودشناسی در اخلاق نزد ادهم خلخالی کارشناسی ارشد دانلود 1391/09/21
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کلام 4202156 2 04 هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1399/04/18 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1398
منطق 4202153 2 07 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/25 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
فلسفه اسلامی 4 4202901 4 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/22 (13:30 - 15:30) ترم اول 1397
فلسفه و تاریخ علم کلام 4202194 2 08 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/26 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
نمایش 4 نتیجه