اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

قاسمعلی کوچنانی

قاسمعلی کوچنانی

قاسمعلی کوچنانی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 021-42762249
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
اشکان باقری Edition, Research, and Introduction to the syllogism section of the book commentary of the al-qestas Shamsuddin Samarghandi کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/30
محمدعلی جوزانی کهن Meeting God as the purpose and meaning of life, with emphasis on Allameh Tabatabai's viewpoints دکتری دانلود 1398/04/19
سیدکامران فوادمرعشی جوهر نخستین ارسطویی: بررسی وجود شناختی و معرفت شناختی کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/26
محمدعلی قاسمی تعلیم آموزه های دینی (با تأکید بر توحید و معاد) با رویکرد معرفت نفس کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/26
محمد کیوانفر Sadr al-Din al-Qunawi’s View on the Epistemic Justification of Mystical Intuintion دکتری دانلود 1398/07/06
علیرضا نوروزی تعارض اتمیزم فیزیکی با نظریه ارسطویی صورت : نقد راه حل علامه طباطبائی (ره) کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/21
حسن ابراهیمی Comparative Study of Allameh Tabatabaei and Neil Bolton’s Views on “Concept Formation” دکتری دانلود 1394/06/18
مصطفی احسانی Sabzewari’s philosophical innovations in theology with emphasis on comments of al-Asfar دکتری دانلود 1395/11/30
سهیلا ایرانی اخلاق در تعامل شغلی در حرفه ثبت اسناد و املاک کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/29
مهدی اسدی شبهه ی معدوم مطلق با تکیه بر آرای اندیشمندان مسلمان و نقد آن ها دکتری دانلود 1392/06/16
مهدی افچنگی بررسی و تحلیل مبدا صدور افعال انسان کارشناسی ارشد 1384
محسن آقالر مقالاتی پیرامون آراء فلسفی صدرالمتالهین "محمدعبدالحق" کارشناسی ارشد دانلود 1377
محسن آقالر مقالاتی پیرامون آراء فلسفی صدر المتالهین « محمد عبد الحق » کارشناسی ارشد دانلود 1377
حافظ اکبری مقایسه آرای فارابی و علامه طباطبایی در مورد مدینه فاضله کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/26
علی الحاج حسن روش شناسی و ساختار معرفتی حکمت متعالیه دکتری دانلود 1382
ایاد الساعدی فلسفه تعلیم و تربیت بر مبنای آرای ملاصدرا دکتری دانلود 1391/07/24
حسین امامی آسیب شناسی کشف و شهود عرفانی کارشناسی ارشد دانلود 1385
محسن امیرجانی تبیین فلسفی - کلامی استجابت دعا کارشناسی ارشد دانلود 1390/10/27
مظهر بابائی ادله اثبات وجود خدا از نظر کانت و استاد مهدی حائری کارشناسی ارشد دانلود 1387/10/29
سادات باران تصحیح و تحقیق بخش طبیعیات الحکمة المشرقیة و بررسی صحت انتساب آن به ابن سینا دکتری دانلود 1392/10/07
عباس بخشنده بالی Ibn Arabi, sadrolmote'allehin, perfect human, the caliph of God's leadership, guidance, scientific authority دکتری دانلود 1394/10/29
محمد بنیانی بررسی تطبیقی تصورات گوناگون از اصالت وجود صدرایی دکتری دانلود 1390/6/21
عنتیقه پاشایوا خدا در فلسفه‌ی باروخ اسپینوزا دکتری دانلود 1393/03/12
ملیحه توحیدی مقدم بررسی و مقایسه نظریات شهید مطهری و برایان دیویس در مسأله شر کارشناسی ارشد دانلود 1388/09/10
علی محمد جعفری نژاد شمول و عمومیت علم و ادراک در عالم هستی از منظر حکمت متعالیه کارشناسی ارشد دانلود 1389/12/12
علیرضا جلالی مسأله وحدت ادیان از دیدگاه ابن عربی و ملاصدرا دکتری دانلود 1388/04/28
اسماعیل جلمبادانی تاویل از نظر متکلمین: معتزله، اشاعره،باطنیه کارشناسی ارشد دانلود 1382
علی جهان تیغ مقایسه آرای خداشناسی شیخ مفید و قاضی عبدالجبار معتزلی کارشناسی ارشد 1380
شکوه چینی فروشان A Critical Study of 'Ālūsī's Views on the Issue of Imamate from the Point of View of Quran and Hadīth دکتری دانلود 1395/06/28
محمدجعفر حیدری تحقیق و تصحیح انتقادی پنج رساله در باب نفس از آثار منتشر نشده ابن سینا براساس نسخ خطی دکتری دانلود 1391/11/14
معصومه السادات حسینی کلهرودی نقد و بررسی آراء رکن الدین بن الملاحمی الخوارزمی در باب امامت از دیدگاه علامه حلی دکتری دانلود 1392/05/01
علی خانی ساختار شناسی کلامی مفهوم نبوت از دیدگاه شیعه معتزله و اشاعره تا قرن هفتم کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/24
اسماعیل دانش ازلیت فعل باری وحدوث عالم ازدیدگاه امام خمینی (ره) ومقایسه آن بادیدگاه ملاصدرا(ره) دکتری دانلود 1394/04/24
حبیب الله دانش شهرکی عقل از دیدگاه قرآن و حکمت متعالیه دکتری 1384
مسعود ذبیح کمال خداشناسی از نظر ابن رشد کارشناسی ارشد 1380
سید عباس ذهبی مسئله تناسخ در رویکرد فیلسوفان و متکلمان مسلمان(تا قرن یازدهم هجری) دکتری دانلود 1388/11/28
مهدی ذهتابیان A comparative study of conditions of realization of Gods knowledge in his knowledge of creatures before their creation from Mulla Sadra and Ibnsina perspective کارشناسی ارشد دانلود 1394/09/24
فروغ‌السادات رحیم پور آثار حرکت جوهری و تشکیک وجود در بحث نفس و معاد انسان و مقایسه آن با دیدگاههای ابن سینا دکتری دانلود 1385
عباس رستمی دریافتی از فلسفه تاریخ ملل از منظر قرآن و تاثیر آن در جهان امروز کارشناسی ارشد دانلود 1386
محمدکاظم رضازاده جودی انسان از دیدگاه ملاصدرا (1050ق /1671م) و کرکگور (1813 /1855م) دکتری 1384
احمد رضوانفر علم الائمه (ع) از دیدگاه عقل و کتاب و سنت کارشناسی ارشد 1378
محمد روضاتی فلسفه حکمتِ متعالیه دکتری دانلود 1388/06/31
اسماعیل زارعی حاجی آبادی تعارض آفرینی عقل در هستی شناسی نزد مولانا دکتری دانلود 1386
محمود زراعت پیشه نظریه ملاصدرا در تمایز حمل اولی ذاتی و حمل شایع صناعی و پیشینه تاریخی آن دکتری دانلود 1391/06/20
زینب زرگوشی بررسی و مقایسه آرای علامه طباطبایی و جان فینبرگ در باب مسأله شر کارشناسی ارشد دانلود 1390/10/28
مصطفی ساجدی تبیین نوآوریهای حکیم سبزواری در بحث نفس و معاد کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/15
زینب ساکی مفهوم خدا از دیدگاه صدرالمتألهین شیرازی کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/11
یاسر سالاری رابطه نبوت و استعداد ذاتی نفس کارشناسی ارشد 1383
یاسر سالاری رابطـه نبـوت و استعـداد ذاتـی نفس کارشناسی ارشد دانلود 1383
حسن سید پورآذر بررسی تطبیقی حدوث نفس از دیدگاه ملاصدرا و علامه مجلسی کارشناسی ارشد دانلود 1389/01/16
ماریه سیدقریشی نقد مبانی اخلاق ارسطوئی از دیدگاه غزالی ,فیض کاشانی و علامه طباطبائی دکتری دانلود 1389/09/09
حمیدرضا سروریان نظریه اعواض در رهیافت کلامی و آیات و روایات و مقایسه آن با ثواب و تفضل دکتری دانلود 1390/01/22
مهدی سعادتمند رنج، عشق و ایمان در اندیشه مولانا جلال الدین بلخی و سورن کیرکگور کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/04
مجتبی سیفی بررسی و مقایسه مباحث منطقی اشارات و شفاء(نهج اول تا سوم اشارات) کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/02
برات محمد شاکری بررسی تطبیقی و مقایسه ای خداشناسی شیخ طوسی و فخررازی کارشناسی ارشد 1380
زینب شاوردی نوآوری های استاد مطهری "رحمه الله علیه" درمسئله حرکت کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/21
حمیدرضا شریعتمداری بررسی تحلیلی آرای فلسفی و کلامی ابوحیان توحیدی دکتری 1384
مجتبی شریفی اصالت وجود و آثار مترتب بر آن کارشناسی ارشد دانلود 1379
محمد شمس مبانی فلسفی نظام سیاسی در اندیشه اسلامی (فارابی، امام خمینی«ره» ) دکتری دانلود 1384
محمد شمص مبانی فلسفی نظام سیاسی در اندیشه اسلامی (فارابی، امام خمینی«ره» ) دکتری 1384
افشار شهبازی بررسی آراء فلسفی ابن سینا و ملاصدرا در باب «حقیقت علم» کارشناسی ارشد دانلود 1385
فاطمه صادقی مقدمه، تصحیح واستخراج احادیث الحکمة المتعالیة(مبحث امامت)؛ ملا شمسا گیلانی کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/29
رامین صنعتی بهشت و جهنم از دیدگاه ملاصدرا کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/06
محمدرضا عامری برکی بررسی تطبیقی امامت عامه از دیدگاه فخر رازی و علامه طباطبایی با تاکید بر تفسیر مفاتیح الغیب و تفسیر المیزان دکتری دانلود 1389/12/23
احمد عبادی قضایای حقیقیه و گزاره های قانون وار دکتری دانلود 1391/09/11
احمد عبادی کارکرد قضایای ثلاث در صناعت برهان کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/24
احمد عبدالمحمدی سیر تاریخی تقدم و تاخر در فلسفه اسلامی کارشناسی ارشد 1383
خدابخش عزیزی امامت از دیدگاه علامه مجلسی(ره) کارشناسی ارشد 1378
امیرحسین عسگری برسی تطبیقی مبانی مشروعیت حکومت در آراء حضرت امام خمینی (ره )و حضرت ایت اله مصباح یزدی با رویکرد کلام سیاسی کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/20
بهرام عیوضی بررسی تطبیقی تفسیر المیزان علامه طباطبایی و مفاتح الغیب امام فخر رازی در مبحث عدل الهی کارشناسی ارشد دانلود 1387/04/17
محمدرضا غفوریان وحدت و کثرت و مراتب وجود در فلسفه و عرفان اسلامی با تاکید برآرای ابن‌سینا، ابن‌عربی، دوانی و صدرالمتالهین دکتری 1383
محمد غفوری نژاد تطور تاریخی نظریة فطرت در فلسفه و عرفان اسلامی دکتری دانلود 1389/06/31
علیرضا فاخرزاد بررسی نظریه تطور تاریخی امامت در تفکر شیعه امامیه دکتری دانلود 1392/06/10
کلثوم فدایی نقد و بررسی نظریه مطابقت در حکمت متعالیه کارشناسی ارشد 1383
کلثوم فدائی نقد و بررسی نظریه مطابقت در حکمت متعالیه کارشناسی ارشد دانلود 1383
احمد فرزین فر منابع معرفت نزد ابن سینا و ادله او بر حجیت یا عدم حجیت آنها کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/17
اعظم فرهادی بررسی دیدگاه علامه جعفری درمورد خودشناسی کارشناسی ارشد دانلود 1393/03/17
سیدمحمد فقیه Determinism and Indeterminism, Mode of Divine Agency in Natural World with It's Theological Requirements from Allamah Tabatabaei's and David J. Bartholomew’s Standpoint. دکتری دانلود 1396/11/25
محمد قادری بررسی مقایسه ا ی دیدگاه ملاصدرا و علامه طباطبایی در مباحث خدا شناسی کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/17
صدراله قاسمی قلمرو دین در قرآن با تکیه بر آرای علامه طباطبایی در المیزان کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/07
محمدرضا قاسمی انتظار از دین از نظر متفکران اسلامی دکتری دانلود 1384
عمار قدور مراتب تجلیات از دیدگاه محی الدین بن عربی در کتاب فتوحات مکیه و اثر آن بر تفسیر آیات قرآنی دکتری دانلود 1392/12/05
هاشم قربانی تبیین کثرت راههای خداشناسی ـ ناظر بر وجود خداوند ـ در سنت اسلامی: مطالعه تطبیقی میان فخررازی، ابن عربی و ملاصدرا دکتری دانلود 1392/08/25
هاشم قربانی تصحیح و تحقیق بخش های منطق و الهیات کتاب منتهی الافکار فی ابانة الاسرار اثیر الدین ابهری کارشناسی ارشد دانلود 1388/08/26
گلاره قزل بیگلو مقایسه دیدگاههای قوشجی در شرح تجرید الاعتقاد با دیدگاههای مولی محمد مهدی نراقی در جامع الافکار در مبحث الهیات(ذات و صفات باری تعالی) کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/21
رضا کایدخورده نقد و بررسی قرائت های مختلف از نظریۀ ادراکات اعتباری علامه طباطبایی دکتری دانلود 1393/06/31
محمدصادق کاملان مکتب فلسفی و عرفانی فیض کاشانی (ره) دکتری دانلود 1386/11/17
حسین کاوه ای ترجمه و تحقیق کتاب الذخیره فی علم الکلام (از بحث نبوات تا اخر) کارشناسی ارشد دانلود 1392/12/26
قربانعلی کریم زاده قراملکی مسألة شرّ در کتاب و سنّت و مقایسة آن با دیدگاه صدرالمتألهین دکتری دانلود 1390/10/08
محمد محمدی نیا چگونگی امکان معرفت از دیدگاه علامه طباطبائی و کانت کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/02
علی مخبر عقل از نظر ابن سینا و توماس آکویینی کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/19
محمدکاظم مددی الموسوی ائمه شیعه و عقلگرایی در الهیات با تکیه بر مصادر اولیه کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/14
سید محمد میرباقری بررسی اصالت تاریخی و اعتبار منطقی براهین ملاصدرا بر معاد جسمانی کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/26
آسیه میرزایی عصمت انبیاء علیهم السلام از دیدگاه سید مرتضی- رحمت الله علیه کارشناسی ارشد دانلود 1383
آسیه میرزایی عصمت انبیاء علیهم السـلام از دیـدگاه سیدمرتضی-رحمه الله علیه کارشناسی ارشد دانلود 1383
قاسم مقدم ترجمه و تحقیق کتاب الذخیره فی علم الکلام (از ابتدای کتاب تا بحث نبوات) کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
محمدهادی ملازاده ترجمه و تحقیق کتاب المبداء و المعاد ملاصدرا از صفحه 89 تا 192 کارشناسی ارشد 1377
هادی ملک زاده مقایسه و بررسی نظریه مطابقت با نفس الامر علامه طباطبایی با مطابقت با واقع برتراند راسل کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/15
عباسعلی منصوری سرابی تحلیل نسبت تاثیر نظر و عمل در سعادت انسان در نظام اخلاقی -فلسفی اسماعیلیه متقدم(ابو حاتم رازی،ابو یعقوب سجستانی و ناصر خرو) دکتری دانلود 1394/01/29
بهادر مهرکی صفات سبعه نزد صدرالمتعالهین شیرازی و امام خمینی دکتری دانلود 90/02/19
سید مصطفی موسوی اعظم حیات معقول و زندگی معنادار ( نقد و بررسی دیدگاههای علامه جعفری و جان کاتینگهام در باب معنای زندگی) کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/10
مصطفی موسوی اعظم علیت تحلیلی و کارکردهای آن در فلسفه اسلامی (با تاکید بر آرای ملاصدرا و علامه طباطبایی) دکتری دانلود 1393/02/13
مصطفی مومنی علم پیشین الهی از دیدگاه ابن سینا, شیخ اشراق و ملاصدرا کارشناسی ارشد دانلود 1386
ناصر مومنی محمد آبادی بررسی مبانی نفس شناختی و معرفت شناسی ملاصدرا و مقایسه ی آن با اندیشه های بار کلی دکتری دانلود 1387/10/02
هوشیار نادرپور نگاهی تحلیلی در باب اصول و مبانی اخلاق در اندیشه فارابی کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/08
محبوبه ناصر بافقی مسأله رؤیت خداوند از دیدگاه قاضی عبدالجبار همدانی ، شیخ مفید و ابوالحسن اشعری کارشناسی ارشد دانلود 1385/11/07
مریم السادات نبوی میبدی بررسی و مقایسه آرای علامه طباطبایی و ونسان برومر درباره " مسأله دعا " کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/25
سید رحیم نجات تصحیح کتاب «المباحث و الشکوک» (نخستین تعلیقه بر الإشارات و التنبیهات) تألیف «شرف الدین محمد بن مسعود بن محمد مسعودی» (زنده در 582 ه‍ . ق) کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/14
جواد نعمتی بررسی تاریخی بحث برهان عشق به خداوند از ابن سینا تا امام خمینی (ره) دکتری دانلود 1389/06/29
فرشته نوذری بررسی مسئله معاد از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا کارشناسی ارشد 1383
داود نوری علویجه نقش حکمای قبل از صدرا درپیدایش نظریه تشکیک در وجود کارشناسی ارشد دانلود 1386/12/01
محمد تقی وحیدی رویکرد تاریخی بر مباحث الفاظ در منطق و مقایسه آن با روی آورد اصولیان کارشناسی ارشد 1380
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
فلسفه اسلامی 1 4202158 4 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/07 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1398
کلام 3 4202096 2 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/16 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
منطق 4202153 2 05 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/16 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1398
فلسفه سینوی 2 4202210 2 21 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/18 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1398
خداشناسی در قرآن و حدیث 4202204 2 02 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1399/04/18 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1398
فلسفه اسلامی 6 4202817 4 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/21 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
فلسفه سینوی 1 4202209 2 21 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
عرفان نظری 1 4202191 2 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/11/01 (15:30 - 17:30) ترم اول 1398
سمینار 1 4201191 2 25 هرهفته شنبه (17:00 - 19:00) نامشخص ترم اول 1398
سمینار 2 4201192 2 25 هرهفته چهار شنبه (17:00 - 19:00) نامشخص ترم اول 1398
تاریخ فلسفه اسلامی 2 4203036 2 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/25 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1397
اندیشه اسلامی 2 (نبوت و امامت) 4220009 2 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/29 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1397
کلام 1 4202094 2 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/29 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1397
فلسفه سینوی 2 4202210 2 21 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/04 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1397
تاریخ فلسفه اسلامی 3 4202885 2 02 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1398/04/05 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
تاریخ فلسفه اسلامی 1 4203035 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/11/03 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
کلام 4202156 2 05 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/26 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
منطق 4202153 2 07 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/26 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
فلسفه ملاصدرا 2 4202214 2 22 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/30 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
فلسفه ملاصدرا: علم النفس و آخرت شناسی 4202208 2 25 هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1397/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2