اعضای هیات علمی

محسن معصومی

محسن معصومی

محسن معصومی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 021-42762129
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

مقالات ملیمقالات بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
زهرا ابوالحسنی منازعات حیدری و نعمتی در ایران از قرن هشتم تا سیزدهم :عوامل و پیامدها کارشناسی ارشد
سیده زهرا اقامیری علی ابادی تشییع در دوره عادلشاهیان(1097-895) کارشناسی ارشد
قسورعباس خان علوی نظام آموزشی هند در دوره سیطره بریتانیا دکتری
احمدرضا عبادی ترجمه و تحقیق مدخل هند EI2 کارشناسی ارشد
ابوذر فدوی دکتری
رقیه قرایی وفا تعامل اسلام و ایران در آثار ریچارد نلسون فرای کارشناسی ارشد
علی حقیقت زیجردی آداب و رسوم مردم فارس در عصر صفویه بر اساس سفر نامه های اروپاییان کارشناسی ارشد
فرهاد حاجری بررسی زمینه های پذیرش وهابیت و راههای گسترش آن در شبه قاره هند (از آغاز ظهوروهابیت تا تجزیه شبه قاره در 1947م/1366 ه ق) کارشناسی ارشد
نرگس کدخدائی کلات گروش ایرانیان به اسلام از آغاز تا برآمدن آل بویه ،سیر تاریخی و پراکندگی جغرافیایی دکتری
خلیل مرامی چهاربرج جدید مراغه دردوره ایلخانیان کارشناسی ارشد
هلیا منشاری ردیه های فقها بر صوفیان در دوره صفویه کارشناسی ارشد
باقر محمدیان نقش مسلمانان در اداره حکومت مغول از چنگیز تا هلاکوخان کارشناسی ارشد
علی هاشم مصلحی تعامل علما با سلاطین در عهد صفویه کارشناسی ارشد
معصومه صادقی النی خبرگیری و خبر رسانی در دولت صفویه کارشناسی ارشد
مرتضی ستائی هند و چین در آثار تاریخی و جغرافیایی فارسی تا قرن سیزدهم هجری کارشناسی ارشد
سعید شیرازی مسلمانان و نوگرایی آموزش در هند دوره بریتانیا دکتری
سعید شیرازی سیاست های سلاطین دهلی در قبال پیروان ادیان و مذاهب کارشناسی ارشد
زینب ابوالحسنی Immigration of Iranian artists to India from the Babur to Jahangir (1523 – 1628 A.D) Results and consequences کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/01
حسین بیاتلو The Urban Robbery in Naserid Period دکتری دانلود 1397/10/03
علی حقیقت زیجردی The customs and culture of the people in Fars province in Safavid era based on European travelogues کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
رقیه روشن سرخکلایی کتابشناسی توصیفی تواریخ فارسی شبه قاره هند دوره سلاطین دهلی (620/932ق/1206/1555م ) کارشناسی ارشد
مرتضی ستایی India and China in the Historical and Geographic Sources of Persian to the 13 AH Century کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/21
هلیا منشاری ردیه های فقها بر صوفیان در دوره صفویه کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/30
مریم موسوی شاه تپه نمایه توصیفی مفاهیم و مصطلحات جغرافیای انسانی در احسن التفاسیم فی معرفه الاقالیم مقدسی کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/08
زهرا ابوالحسنی منازعات حیدری و نعمتی در ایران از قرن هشتم و سیزدهم :عوامل و پیامدها کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/04
فاطمه اصغری Immigration of Shiite scholars from Iran to Deccan Factors and Consequences From the middle of the eighth to the twelfth century کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/02
محمدرضا آقا محمدی فرهنگنامه آثار و ابنیه تاریخی شهرستان اراک کارشناسی ارشد دانلود 1389/10/13
زهرا آقامیری علی ابادی تشیع در دوره عادلشاهیان(1097-895) کارشناسی ارشد دانلود 1389/09/14
فرهاد حاجری بررسی زمینه های پذیرش وهابیت و راه های گسترش آن در شبه قاره هند (از آغاز ظهور وهابیت تا تجزیه شبه قاره هند در 1947م/1366ه) کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/15
قسور عباس خان علوی نظام آموزشی هند در دورة سیطرة بریتانیا (از اوایل سدة 19م/13ق تا نیمة سدة 20م/14ق) دکتری دانلود 1395/05/16
مهناز رجبیان مصادره اموال در عصر اول و دوم خلافت عباسی (132-443ق) کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
رقیه روشن کتابشناسی توصیفی تواریخ فارسی هند دوره سلطنت دهلی (602-932ق) کارشناسی ارشد دانلود 1389/09/14
رقیه سخایی بررسی نقش اجتماعی و سیاسی زنان در امپراطوری مغولان هند از بابر تا اورنگ زیب(1118-932ق) کارشناسی ارشد دانلود 1389/09/14
حسین سلیمانی کاریزمه نقش سیاسی-مذهبی طریقه نعمت اللهیه در دکن (قرن نهم تا دوازدهم) کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/03
احمدرضا عبادی Translation of and Research on the Entry "Hind" of EI2 کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/27
محمد عباسی آیین ها و آداب و رسوم مسلمانان حیدرآباد دکن( دوره قطب شاهیان و آصف جاهیان 1000-1367ق. کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/05
مصطفی عرب عامری نقش حرمسرا در رویدادهای سیاسی و اجتماعی عصر عباسی از آغاز تا برآمدن آل بویه کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
عباس علیکائی ترجمه و تحقیق کتاب دراسات فی التاریخ الأندَلُسی"دوله بنی بِرزال فی قَرمُونَه" کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/08
حجت غیب الله زاده جنوب شرق آسیا در منابع تاریخی و جغرافیایی فارسی تا قرن 13 هجری کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/12
آذر غفوری Mints and Their Mechanism in the Umayyad Period کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/14
الهه قلی زاده اصل Travel and tourism, Iran's Safavid era, causes attract tourists, types of travel کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
مهشید کبیری مظاهر فرهنگ و تمدن ایرانی در هند عهد شاه جهان(1037 – 1068 ق) کارشناسی ارشد دانلود 1390/10/26
مهدی مجتهدی نقش علمی و جایگاه فرهنگی و اجتماعی وراقان در تمدن اسلامی دکتری دانلود 1391/07/23
باقر محمدیان نقش مسلمانان در اداره حکومت مغول از چنگیز تا هلاکو کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/30
خلیل مرامی چهار برج جدید مراغه در دوره ایلخانیان کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/05
علی هاشم مصلحی تعامل علمای شیعی با سلاطین در عهد صفویه کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/9
نام درس
 
نمایش 20 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تاریخ اسلام 4 4204192 2 04 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم دوم 1401
تاریخ اسلام از سقوط بغداد تا تاسیس دولت صفویه 4204875 2 04 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم دوم 1401
تاریخ و تمدن اسلامی در دوره عباسیان 4204201 2 14 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم دوم 1401
تاریخ حکومت های متقارن در شرق از آغاز تا سقوط بغداد 4204564 2 04 هرهفته (10:00 - 12:00) - ترم اول 1401
تاریخ صفویان 4204886 2 04 هرهفته (13:00 - 15:00) - ترم اول 1401
تاریخ اسلام در شبه قاره هند 4204880 2 04 هرهفته سه شنبه (17:00 - 19:00) 1399/10/30 (13:30 - 15:30) ترم اول 1399
تاریخ حکومت های متقارن در شرق از آغاز تا سقوط بغداد 4204564 2 04 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/05 (13:30 - 15:30) ترم اول 1399
تاریخ صفویان 4204886 2 04 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/08 (13:30 - 15:30) ترم اول 1399
تاریخ اسلام 2 4204030 2 41 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1399/04/18 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1398
تاریخ اسلام 4 4204192 2 04 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/17 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1398
تاریخ اسلام از سقوط بغداد تا تاسیس دولت صفویه 4204875 2 04 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1399/04/09 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
تاریخ تشکیلات اسلامی 1 4204035 2 04 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1398/11/02 (15:30 - 17:30) ترم اول 1398
تاریخ حکومت های متقارن در شرق از آغاز تا سقوط بغداد 4204564 2 04 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/30 (15:30 - 17:30) ترم اول 1398
تاریخ صفویان 4204886 2 04 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1398/11/02 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
تاریخ اسلام 2 4204030 2 41 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1398/03/27 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
تاریخ اسلام از سقوط بغداد تا تاسیس دولت صفویه 4204875 2 04 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/27 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
اسلام و ایران 4204007 2 42 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1398/04/02 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1397
تاریخ اسلام در شبه قاره هند 4204880 2 04 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/24 (13:30 - 15:30) ترم اول 1397
تاریخ حکومت های متقارن در شرق از آغاز تا سقوط بغداد 4204564 2 04 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1397/11/01 (13:30 - 15:30) ترم اول 1397
تاریخ صفویان 4204886 2 04 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1397/11/03 (13:30 - 15:30) ترم اول 1397
نمایش 20 نتیجه
از 1