اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

نادیا مفتونی

نادیا مفتونی

نادیا مفتونی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 021-42762146
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
ادریس محمود تصحیح و تحقیق کتاب الرموز و الامثال اللاهوتیه فی الانوار المجرده الملکوتیه اثر شمس الدین شهرزوری دکتری
امیر اشرف واقفی عمل و نقش آن در نیل به مقام انسان از دیدگاه ابن عربی دکتری دانلود 1396/07/03
مرتضی جعفریان نقد سازگاری نظریه های معقول ثانی با مبانی معرفت شناسی و هستی شناسی آن نظریات و پیامدهای معقول ثانی انگاری وجود دکتری دانلود 1396/06/27
مرتضی درودی جوان بازتاب اندیشۀ امشاسپندان در مصنفات حکیم سهروردی و مقایسۀ آن با شاهنامۀ فردوسی کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
مرتضی درودی جوان بازتاب اندیشۀ امشاسپندان در مصنفات حکیم سهروردی و مقایسۀ آن با شاهنامۀ فردوسی کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
مریم ملکشاهی Editing and research of Hadaeq al-Haqa’iq کارشناسی ارشد دانلود 1398/07/07
مهدی ازادپرور منزلت عقل در معرفت دینی از دیدگاه ملاصدرا، میزا مهدی اصفهانی و شیخ مجتبی قزوینی کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/24
طاهره اشراقی نظریه اوصاف باری تعالی از دیدگاه مولوی در مثنوی معنوی کارشناسی ارشد دانلود 1391/6/29
فتانه تواناپنا Functions of rhetoric and poetry in Farabi’s philosophy کارشناسی ارشد دانلود 1393/6/31
حسین رشیدزاده ویژگی های زبان علم نزد ابن سینا، فخررازی و خواجه طوسی کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/30
حسن عارف سید زیدی مقایسه بین غزالی و سهروردی در چیستی علم و مراتب آن کارشناسی ارشد دانلود 1395/05/31
علی اکبر ناسخیان تبیین انگاره های عمومی نهادهای اجتماعی از دیدگاه فارابی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/26
محمد حسین وفاییان تاثیر خیال بر رفتار ، بر پایه تحلیل نظریه خیال ملاصدرا دکتری دانلود 1396/12/05
نام درس
 
نمایش 19 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
منطق 4202153 2 03 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/16 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1398
منطق 4202153 2 04 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/16 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1398
عرفان نظری 2 4202192 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/10 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
قیاس و برهان 4202197 3 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
فلسفه علم 4208098 2 02 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/24 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
زبان تخصصی 2 4205180 2 21 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/11/01 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
منطق تصور 4202195 3 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/21 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
فلسفه اسلامی 1 4202158 4 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/25 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1397
منطق 4202153 2 04 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/03 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1397
منطق 4202153 2 03 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/03 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1397
منطق 4202153 2 05 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/03 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1397
زبان تخصصی 1 4205179 2 21 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/27 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
منطق قدیم 4202122 2 25 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1397/10/22 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
فلسفه اشراق 2 4202061 2 25 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/26 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
منطق 4206190 2 06 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/26 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
قیاس و برهان 4202197 3 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:30) 1397/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
منطق جدید 4202116 2 25 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/11/02 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
زبان تخصصی 2 4205180 2 25 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/24 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
منطق تصور 4202195 3 02 هرهفته شنبه (10:00 - 11:30) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:30) 1397/11/01 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
نمایش 19 نتیجه
از 1