اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

ایرج نیک سرشت

ایرج نیک سرشت

ایرج نیک سرشت    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 02188993017
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
سیدمجتبی موسویان شریف زاده مدیریت پسماند در تهران عصر قاجار،باتکیه بر جزوه ایجاد بلدیه نوشته میرزا عباس خان مهندس باشی کارشناسی ارشد
سیدمجید طلوع مقدم review of water lifting devices in Jazari and taqi کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/25
عبدالله فرهی The Genesis and Evolution of Science in Islamic Civilization from the Beginning until Mid-fourth Century [Based on the cosmologies & cosmographies of Muslim scholars] دکتری دانلود 1395/10/25
عبدالله فرهی تکوین و تحول علوم تجربی در تمدن مسلمانان از آغاز تا نیمه ی قرن چهارم هجری [برپایه ی جهان شناسی ها و جهان نگاری های اندیشمندان مسلمان] دکتری دانلود 1395/10/25
میترا نظری The investigation of the cognitive version and content of physics textbooks from 1928 to 1941 کارشناسی ارشد دانلود 1398/03/11
سیدمحمدحسین احمدی نظریه«خطوط متوازی» در منابع «دورۀ اسلامی» کارشناسی ارشد دانلود 1386/07/30
محمدحسین احمدی نظریۀ «خطوط متوازی» در منابع «دورۀ اسلامی» کارشناسی ارشد دانلود 1386/07/30
مرجان اکبری مناظر و مرایا اثر قاسم علی قاینی؛ تصحیح، شرح و نقد کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/27
حسن امینی الرسالة المعینیة خواجه نصیرالدین طوسی:تصحیح و تحقیق کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/25
مجتبی بهروزی نژاد ابوالبرکات بغدادی و مسئله حرکت با توجه به جزء اول از جلددوم کتاب المعتبرفی الحکمه کارشناسی ارشد دانلود 1389/09/15
حمید بهلول سلم السماء: ویرایش، ترجمه و تحقیق کارشناسی ارشد دانلود 1386/12/06
محمد جوهرچی علم میزان نزد جابر بن حیان کارشناسی ارشد دانلود 1389/09/15
سیدجواد حسینی طباطبایی پژوهشی درباره اسطرلاب زورقی کارشناسی ارشد دانلود 1389/09/02
مسعوده حسینی مصطفوی تصحیح، ترجمه و شرح رساله در ابصار اثر غیاث الدین منصور دشتکی و مقایسه تطبیقی آراء وی با کمال الدین فارسی در کتاب البصائر فی علم المناظر کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/06
سمیرا دباغ منش بررسی سازوکارهای ساعت های آبی به انضمام ترجمه و تحقیق مقالۀ هشتم از کتاب میزان الحکمه خازنی کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/18
فرهنگ رضانیا ترجمه ، تصحیح و تحلیل تحریر مقاله صوره الکسوف اثر کمال الدین فارسی کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/07
محمد سلیمانی تبار از طبیعیات تا فیزیک جدید: چگونگی ورود فیزیک جدید به ایران از زمان دارالفنون کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/13
رحیم سودانی شرح حال مهندسان دوره اسلامی کارشناسی ارشد دانلود 87/11/07
نعیم شرافت جامع بهادرخانی(خزینه علم الابصار): تصحیح، شرح و نقد کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/11
عمادالدین شریف عسکری استخراج آهن و خواص و ساخت آلیاژهای آن بر اساس کتاب البرهان فی اسرار علم المیزان عز الدین ایدمیر بن علی جلد کی ، به همراه تصحیح و ترجمه کتاب دوم از قسمت سوم آن کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/22
صادق شهریار آثار و آراء قوشچی در نجوم کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/27
حسین فلاح یخدانی سیر علم اوزان و مقادیر در دوره‌ی اسلامی با تاکید بر مقاله‌ی هفتم کتاب میزان الحکمه‌ی خازنی(تحقیق، ترجمه و شرح) کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/15
حمید کاویانی پویا پزشکی ، درمانگری و مراکز درمانی در ایران باستان دکتری دانلود 1390/12/10
رضا محمدی نسب مقایسه آراء فارابی و ابن خلدون در طبقه بندی علوم ریاضی و طبیعی کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/30
عباس موسوی حرکت مکانی نزد این باجه با تاکید ترجمه و شرح فصل هفتم شرح السماع الطیبعی لارسطوطالیس کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/01
نام درس
 
نمایش 14 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تاریخ عمومی علم 1 4209004 2 91 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
فناوری در دوره اسلامی 4209021 2 91 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/30 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
اصطلاح شناسی تاریخ علم 4209008 2 91 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/04 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
فیزیک در دوره اسلامی 4209020 2 91 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/07 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1398
تاریخ عمومی علم 1 4209004 2 91 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/30 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
تاریخ علوم در اسلام 3 4204051 2 04 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/21 (15:30 - 17:30) ترم اول 1398
فلسفه علم 4209007 2 91 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
تاریخ عمومی فیزیک قدیم و جدید 4209035 2 91 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
تاریخ علوم در اسلام 4 4204800 2 04 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1398/03/25 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
فناوری در دوره اسلامی 4209021 2 95 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1398/03/26 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1397
تاریخ عمومی علم 1 4209004 2 91 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
تاریخ عمومی علم 3 4209006 2 95 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1397/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
فلسفه علم 4209007 2 91 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/30 (13:30 - 15:30) ترم اول 1397
فیزیک در دوره اسلامی 4209020 2 95 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1397/10/24 (13:30 - 15:30) ترم اول 1397
نمایش 14 نتیجه
از 1