اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

یونس کرامتی

یونس کرامتی

یونس کرامتی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 021-88993016
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیهمایش های ملیهمایش های بین المللینام درس
 
نمایش 14 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مبانی و تاریخ پزشکی و داروشناسی قدیم و جدید 4209037 2 91 هرهفته چهار شنبه (15:00 - 17:00) 1399/11/18 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
متون تاریخ علم به زبان عربی و فارسی 4204168 2 91 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/27 (13:30 - 15:30) ترم اول 1399
تاریخ علوم در اسلام 5 4204884 2 04 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/01 (13:30 - 15:30) ترم اول 1399
تاریخ علوم طبیعی در دوره اسلامی 4209045 2 91 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/18 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1398
روش تحقیق در تاریخ علم 4209009 2 91 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/11 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1398
متون تاریخ علم به زبان عربی و فارسی 4204168 2 91 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) 1398/11/02 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
تاریخ پزشکی در دوره اسلامی 2 4209039 2 91 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/25 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
تاریخ علوم در اسلام 5 4204884 2 04 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/29 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
تاریخ پزشکی در دوره اسلامی 1 4209038 2 91 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/01 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1397
تاریخ تمدن ایران و اسلام 4209026 2 95 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1398/04/04 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1397
روش تحقیق در تاریخ علم 4209009 2 91 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/27 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1397
مبانی و تاریخ پزشکی و داروشناسی قدیم و جدید 4209037 2 91 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
تاریخ داروشناسی در دوره اسلامی 4209040 2 91 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/26 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
تاریخ علوم در اسلام 5 4204884 2 04 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/30 (13:30 - 15:30) ترم اول 1397
نمایش 14 نتیجه
از 1