امور پژوهش

سمیه بهمرد: کارشناس امور پژوهشی

پست الکترونیکی:behmard@ut.ac.ir

شماره تلفن:42762143

معصومه امیدی: کارشناس امور پژوهشی

پست الکترونیکی:

شماره تلفن:42762144

 

آئین نامه ها ، دستورالعمل ها و فرم ها

 

سامانه‌های معاونت پژوهش و فناوری:

  سامانه نمایشگاه مجازی دستاوردهای پژوهشی

  سامانه جامع پژوهش‌های کاربردی (RCIS)

  سامانه مدیریت اطلاعات پژوهش و فناوری (RTIS)

  سامانه پذیرش متقاضیان پسادکتری

  سامانه مدیریت رویدادهای علمی پژوهشی

  سامانه نشر مجلات علمی دانشگاه تهران

  سامانه مرکز مالکیت فکری دانشگاه تهران

سامانه کتابخانه‌های دانشگاه تهران

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)

سامانه پرتال نشریات علمی

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)

سامانه پرتال نشریات علمی