اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

عابدین مومنی

عابدین مومنی

عابدین مومنی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 021-42762282
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیهمایش های ملی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
علی اصغر افشاری کیفر بدنی و کرامت بشر کارشناسی ارشد
سیف اله احدی بررسی فقهی حقوقی اختیارات حاکم در تعزیزات کارشناسی ارشد
راضیه امینی مقایسه قواعد بلاغت در مدلول های الفاظ با مباحث علم اصول کارشناسی ارشد
محمدهادی انصاری حقیقی مطالعه تطبیقی حجیت ظواهر از دیدگاه محقق نراقی و شیخ انصاری کارشناسی ارشد
اشکان نعیمی تاثیر عدالت در استباطهای فقهی و حقوقی دکتری
حمیدرضا دهقان نیری بررسی تطبیقی شرط اسلام و ایمان قاضی در مذاهب خمسه کارشناسی ارشد
سید محسن فتاحی بررسی مبانی عام فقهی میراث فرهنگی دکتری
مجتبی قلی زاده مشکول مبانی فقهی پرداخت حقوق و دستمزد از بیت المال و تبیین ملاک در تحدید مقدار آن کارشناسی ارشد
زهرا قربانی بنیادهای انسان شناسانه حاکم بر فقه اسلامی کارشناسی ارشد
محمدمهدی حاتمی کشف جرم با رویکرد فقهی ان کارشناسی ارشد
سیدعلی حسینی بررسی دلیل بودن تشخیص پزشکی قانونی در محاکم قضایی از نظر فقه امامیه کارشناسی ارشد
علی اکبر جهانی بررسی جایگاه فعل بشر دوستانه در تبیین فقهی جهاد اسلامی دکتری
سکینه کبیری تبیین مفهومی قاعده للاجل قسط من الثمن و کارکردهای آن در فقه اسلامی ، مطالعه تطبیقی مذاهب اسلامی کارشناسی ارشد
مصطفی خرم آبادی مساله نفرت پراکنی از دیدگاه فقه امامیه و حقوق بین الملل کارشناسی ارشد
میثم محمودی سیدآبادی علم اجمالی به وجود جانی یا عامل مسئولیت مدنی بین دو یا چند نفر معین (بررسی فقهی ماده 477 قانون مجازات اسلامی ) کارشناسی ارشد
مجتبی صادقی کهمینی بررسی مبانی فقهی و حقوقی تشدید و جمع مجازات کارشناسی ارشد
خسرو مومنی تحلیل و نقد فقهی_ حقوقی عدالت توزیعی دکتری
سید محمد حسن مومنی بررسی فقهی عذر عام در عقود دکتری
مجتبی مومنی رنانی بررسی جرایم علیه امنیت اجتماعی و مجازات های آن کارشناسی ارشد
مهدی نریمانپور مطالعه تطبیقی مفهوم شناسی عام و خاص در فقه مذاهب اسلامی و تاثیر آن در احکام کارشناسی ارشد
علیرضا راستگو تبیین مبانی فقهی اقناع در رسانه ملی کارشناسی ارشد
محمدمهدی سعیدی مبانی فقه العمران از منظر فقه مذاهب اسلامی کارشناسی ارشد
مرضیه توکلی تکلیف مردم و دولت نسبت به درآمدهای حرام و معامله با صاحبان درآمدهای حرام و آثار فقهی و حقوقی آن کارشناسی ارشد
مصطفی یوسفی هریکنده بررسی فقهی حقوقی شرکتهای تجاری و مدنی، وجوه افتراق و اشتراک کارشناسی ارشد
حامد ضیاء فر اجتهاد در فقه شیعه ، راه کاری مختص دوران غیبت کبری کارشناسی ارشد
پروانه اکبرزاده نیاری چند همسری از نظر فقه و حقوق کارشناسی ارشد
محمد تراب زاده نسبی بودن حقیقت رشد در فقه مذاهب اسلامی کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/30
محمد جبلی سینکی تصحیح و تعلیق کتاب الغصب کارشناسی ارشد
مصطفی خرم آبادی تطبیق جرم نفرت‌پراکنی از دیدگاه حقوق بین‌الملل و فقه امامیه کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
مصطفی خرم آبادی The Comparison of Hate Speech in International Laws and Imamiyyah Jurisprudence کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
مصطفی خرم آبادی The Comparison of Hate Speech in International Laws and Imamiyyah Jurisprudence کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
علیرضا راستگو Explanation Foundations Jurisprudence Principles Persuasion at the National Media (IRIB) کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/30
امین رحیم زاده The Spirit of Sharia and its applications in the jurisprudence of the Imamate کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/27
مجتبی زنگنه جایگاه تبدیل تعهد در فقه امامیه کارشناسی ارشد
محمدمهدی سعیدی Principles of Fiqh al-Umran (jurisprudence of construction) in Jurisprudence of Islamic Denominations کارشناسی ارشد دانلود 1397/10/15
حمید سوری بررسی مبانی فقهی حقوقی اصل 142 قانون اساسی کارشناسی ارشد دانلود 1398/07/09
حامد ضیافر خوانش ساختاری سوره های مشتمل بر آیات الاحکام (با تاکید روی سوره های بقره - مائده و نور) دکتری دانلود 1398/04/10
شهاب طاهری بنچناری تبیین حقیقت برات چک و سفته و آثار و احکام فقهی آن کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/02
سکینه کبیری تبیین مفهومی قاعده للاجل قسط من الثمن و کارکردهای آن در فقه اسلامی ، مطالعه تطبیقی بین مذاهب اسلامی کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/24
اعظم مجاور بررسی فقهی حقوقی مبارزه با مفاسد اجتماعی و تکلیف دولت اسلامی از سلامت رفتاری جامعه کارشناسی ارشد
مهری نادمی بررسی فقهی حقوق اساسی شهروند در جامعه اسلامی کارشناسی ارشد
ابراهیم ابراهیمی تبیین موضوعیت یا طریقیت راههای ثبوت هلال در فقه اسلامی دکتری 85
زهراء ابراهیمی دیه و ارش نقص عضو و جراحات وارده بر زن از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق موضوعه کارشناسی ارشد دانلود 1389/08/08
مرضیه ابوالحسنی نیارکی مبانی فقهی زیارت و توسل کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/30
سیف اله احدی بررسی فقهی حقوقی اختیارات حاکم در تعزیزات کارشناسی ارشد دانلود 1390/09/26
اکبر احمدی اصل مثبت و کاربرد آن دکتری دانلود 1390/06/21
نادر اسدی بررسی فقهی - حقوقی قاعده اعتداء کارشناسی ارشد دانلود 1386
علی اصغر افشاری کیفر بدنی و کرامت بشر کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/29
راضیه امینی مقایسه قواعد بلاغت در مدلول های الفاظ با مباحث علم اصول کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
محسن انصاری مفهوم شناسی حریم خصوصی فضای مجازی از نظر فقه اسلامی و آثار مترتب بر آن کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
محمود ایواز تفاوت های زن و مرد در احکام شهادت در فقه اسلامی کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/24
محمدجواد باقی زاده بررسی تطبیقی ضمان محرومیت از کار در دیدگاه امام خمینی (ره) و قوانین موضوعه کارشناسی ارشد دانلود 1384
مونا بهشتی زواره مفهوم شناسی ذوی القربی در آیه غنیمت و احکام فقهی مترتب بر آن درفقه اسلامی کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/29
محمد جبلی سینکی تصحیح و تعلیق کتاب الغصب کارشناسی ارشد دانلود 1389/09/15
علی اکبر جهانی بررسی جایگاه فعل بشر دوستانه در تبیین فقهی جهاد اسلامی دکتری دانلود 1392/04/17
محمد مهدی حاتمی مبانی فقهی کشف جرم با رویکردی به نظام جزای اسلامی کارشناسی ارشد دانلود 1389/09/15
علی حسینی بررسی دلیل بودن تشخیص پزشکی قانونی در محاکم قضایی از نظر فقه امامیه کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/30
امیر حسن شاهی بایگی واکاوی فقهی و حقوقی ضوابط نشر کتاب کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/29
حامد حق شناس نیابت در اعمال عبادی و آثار آن کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/11
حسین حقیقت پور جایگاه کرامت انسان در استنباط احکام با ابتناء بر نظرات امام خمینی (ره) کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/10
محمود خردو حکم شرعی لقاح مصنوعی کارشناسی ارشد دانلود 1383
میثم خزایی بررسی تطبیق طلاق قضایی در فقه امامیه و اهل تسنن کارشناسی ارشد دانلود 1386
داود داداشیان ریحان بررسی آیات الاحکام قصاص از دیدگاه مذاهب اسلامی کارشناسی ارشد دانلود 1390/09/28
عباس دادسرشت Hearing the voice of women in Shiite jurisprudence and investigating its new evidences دکتری دانلود 1396/11/30
رجب دهقان بررسی مبانی اصل قانونی بودن جرم و مجازات در فقه و حقوق اسلامی کارشناسی ارشد دانلود 1382
حمیدرضا دهقان نیری شرط اسلام وایمان قاضی در مذاهب خمسه کارشناسی ارشد دانلود 1389/07/24
مهدی ربانی مستندات مراتب ارث از نظر فقه مذاهب اسلامی با ملاحظه آیات و روایات کارشناسی ارشد دانلود 1385
جلال روستائیان احکام مدنی نسب قانونی و غیرقانونی کارشناسی ارشد دانلود 1386
محسن روشن بررسی تطبیقی موجبات ضمان قهری در فقه وحقوق مدنی کارشناسی ارشد دانلود 1380
مجتبی زنگنه جایگاه تبدیل تعهد در فقه امامیه کارشناسی ارشد دانلود 1388/04/20
محمدحسن سیادت جایگاه مجلس خبرگان رهبری و وظایف آن دکتری دانلود 1391/07/01
محمدرضا سلیمانی حجیت ظن کارشناسی ارشد دانلود 1383
سمانه شاه کامرانی شعائر از دیدگاه اسلام و احکام فقهی آن کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/31
فیصل شریفی پور قشمی احکام فقهی و حقوقی سرقت آثار فکری و اسناد کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/04
مجتبی صادقی کهمینی بررسی مبانی فقهی و حقوقی تشدید و جمع مجازات کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/23
سید محمد صدری مبانی فقهی و حقوقی معاملات الکترونیک دکتری دانلود 1388/04/20
حامد ضیاءفر اجتهاد در فقه شیعه؛ راهکاری مختص دوران غیبت کبری کارشناسی ارشد دانلود 94/6/29
احمد طالبی تکدانی بررسی احکام مستفـاد از آیـات زکات و صدقات کارشناسی ارشد دانلود 1383
حبیبه غله زاری رساله عدالت شیخ انصاری کارشناسی ارشد دانلود 1382
محمدرضا فلاح تفتی حرمت تکفیر شیعه بر اساس آرا و مبانی مذاهب اربعه (با رویکرد پاسخ به شبهات جدید) دکتری دانلود 1397/04/05
زهرا قربانی مبانی انسان شناسانه حاکم بر فقه اسلامی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/02
سکینه کبیری The concept of the rule of “Llajl Qest men Alsmn” and its functions in Islamic jurisprudence, comparative study between Islamic sects کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/24
یعقوب کریمی بررسی جرم آدم ربایی و گروگانگیری بر مبنای فقه امامیه و حقوق موضوعه کارشناسی ارشد دانلود 1387/10/04
مسیح لسانی بررسی تطبیقی نیابت در حج از دیدگاه مذاهب خمسه کارشناسی ارشد دانلود 1393/08/10
اعظم مجاور بررسی فقهی- حقوقی مبارزه با مفاسد اجتماعی و تکلیف دولت اسلامی از سلامت رفتاری جامعه کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/13
احمد محمدی محل سجده و احکام آن از دیدگاه مذاهب اسلامی کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/12
نادر مختاری افراکتی بررسی تطبیقی مبانی فقهی ارش, دیه و حکومت در فقه اسلامی و حقوق وضعی دکتری دانلود 1385
مریم مرادی تخماقلوئی بررسی مجازاتهای مالی در فقه و حقوق موضوعه کارشناسی ارشد دانلود 1385
مهسا میرامینی بازپژوهی فقهی حقوقی وکالت در نکاح و طلاق کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
احمد مرتاضی جایگاه فقهی- حقوقی فرزندآوری در قلمرو نکاح کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/31
حسین میری زاده بررسی تطبیقی اجاره اشخاص در فقه اسلامی و حقـوق موضوعه دکتری دانلود 1384
معصومه مرگن صلح یا تعهد به عدم استفاده از جواز رجوع در مطلقه رجعیه در فقه مذاهب اسلامی کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/30
حمید مسجدسرایی بررسی تحلیلی مسؤولیّت‌ها و اختیارات حاکم در فقه جزایی و حقوق کیفری ایران دکتری 1387/08/01
لیلا منتظری احکام و مبانی فقهی مستفاد از پیمان غدیر خم کارشناسی ارشد دانلود 1393/03/31
مهدی موحدی محب نقش شروط در تحول عقود دکتری دانلود 1387/10/25
خسرو مومنی بررسی و نقد فقهی و حقوقی«عدالت توزیعی در مسؤولیت مدنی» دکتری دانلود 1391/03/28
محمد حسن مومنی بررسی فقهی عذر عام در عقود دکتری دانلود 1392/11/13
مجتبی مومنی رنانی جرایم علیه امنیت اجتماعی و مجازات های آن کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/03
مهری نادمی بررسی فقهی حقوق اساسی شهروند در جامعه اسلامی و نقش متقابل دولت و ملت در تحقق آن کارشناسی ارشد دانلود 1388/09/15
مهدی نریمانپور A comparative study of general and special concepts And its role in inference Islamic verdicts کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
اشکان نعیمی تاثیر عدالت در استنباط های فقهی-حقوقی دکتری دانلود 1391/11/08
مهدی نوریان ابعاد فقهــی توســـعه فرهنگی دکتری دانلود 1395/03/29
مهدی نوریان بررسی اطلاع رسانی در فقه امامیه کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/10
مصطفی یوسفی هریکنده بررسی فقهی حقوقی شرکتهای تجاری و مدنی وجوه افتراق و اشتراک کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/30
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 32 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
فقه جزایی 2 4205106 2 51 هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) 1399/11/08 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
حقوق خانواده 1 4205551 2 05 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/05 (13:30 - 15:30) ترم اول 1399
احوال شخصیه 4205886 2 05 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/27 (13:30 - 15:30) ترم اول 1399
اصول 4 4205022 2 52 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/01 (13:30 - 15:30) ترم اول 1399
آیات الاحکام 2 4205029 2 05 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1399/10/30 (13:30 - 15:30) ترم اول 1399
اصول فقه 2 4205025 2 51 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/25 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
اصول فقه 4 4205046 2 51 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/04 (13:30 - 15:30) ترم اول 1399
فقه خانواده 4205090 2 51 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/16 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1398
حقوق خانواده 2 4205881 2 05 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/18 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
حقوق جزای عمومی اسلامی 4205128 2 05 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/10 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1398
فقه 3 (قوانین و حقوق تجارت در اسلام) 4205079 2 52 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/10 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
آیات الاحکام 1 4205028 2 05 هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) 1399/04/09 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1398
فقه جزایی 1 4205067 2 51 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/28 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
حقوق خانواده 1 4205551 2 05 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/23 (15:30 - 17:30) ترم اول 1398
کلیات حقوق 4205116 2 05 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/11/02 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
احوال شخصیه 4205886 2 05 هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) 1398/10/21 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
اصول 4 4205022 2 52 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/24 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
اصول فقه 2 4205025 2 51 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/11/01 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
اصول فقه 4 4205046 2 55 هرهفته یک شنبه (17:00 - 19:00) 1398/10/24 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
فقه خانواده 4205090 2 51 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/01 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1397
نمایش 1 - 20 از 32 نتیجه
از 2