اعضای هیات علمی

سیداحمدرضا خضری

سیداحمدرضا خضری

سیداحمدرضا خضری    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 021-42762234
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
فاطمه احمدوند تاثیر عوامل جغرافیایی بر وضع اقتصادی و سیاسی خوزستان ... دکتری
عباس علیکائی ترجمه و تحقیق کتاب: دراسات التاریخ الاندلسی دوله بنی برزال فی قرمونه کارشناسی ارشد
ستار آینه پور تاریخ و نقش سیاسی - فرهنگی خاندان اردلان از آغاز تا پایان زندیه دکتری
طاهر بابائی نقش نخبگان ایرانی در قلمرو عثمانی در دوره سلیم اول و سلیمان قانونی دکتری
محمد باصداقت تحول الهیات اسماعیلی در پیوند با سیاست خلفا و کارگزاران در عصر اول فاطمی کارشناسی ارشد
محمدباقر ابراهیمی لیفرجانی علم و آموزش در فارس دوره آل بویه کارشناسی ارشد
سمیه اسفندیاری مساجد شهر سنندج از ابتدای عصر صفوی تا پایان دوره قاجار کارشناسی ارشد
اعظم فولادی پناه بررسی فعالیتهای کار ملیتها در ایران عصر صفوی و پیامدهای آن از زمان شاه عباس تا زوال صفویان کارشناسی ارشد
جواد قاضی شعرباف مقایسه عناصر و تزئینات بناهای مذهبی و غیر مذهبی کاشان از استقرار صفویان تا پایان دوره قاجار دکتری
حلیمه جعفرپور نصیر محله جایگاه موسیقی در دربار و جامعه بغداد در عصر عباسی(از غاز تا پایان آل بویه) کارشناسی ارشد
جواد قاضی شعرباف بررسی ارکان گرایشها و اهداف مورخان در مقدمه های کتب تاریخی کارشناسی ارشد
حسین کریمی مناره : کارکرد ، تزئینات و سیر تحول آن از آغازدوره ایلخانی تا پایان دوره تیموری کارشناسی ارشد
فاطمه خاکساربختیاری کاروانسراهای تهران ،ری و ورامین ،از دوره صفویه تا قاجاریه (اهمیت، ویژگی ها و تحولات) کارشناسی ارشد
سمانه خلیلی فر تاثیر تحولات تاریخی عصر صفوی بر جغرافیای گیلان دکتری
علی همت خلیلی علم و آموزش در قلمرو زنگیان دکتری
امید محمدی بررسی آثار تاریخی بلخ از عهد تیموریان تا دوره معاصر افغانستان 1919 کارشناسی ارشد
مجید مرادیان مرادآبادی گنبد : کارکرد ، تزئینات، و سیر تحول آن در ایران از دوره ایلخانی تا پایان دوره صفوی کارشناسی ارشد
آرزو علومی بایگی فرآیند تبدیل آتشکده ها به مسجد کارشناسی ارشد
فریبا پات هنر و زمینه های سیاسی - مذهبی آن در عصر شاه طهماسب صفوی دکتری
فاطمه رضازاده اقدم سیاست هنری حاکمان تیموری :تیمور ،شاهرخ و حسین بایقرا کارشناسی ارشد
سیدمحسن سیدی خلفای راشدین و فتوح :اهداف و راهبردها دکتری
احسان سلگی محراب: کارکردها ، تحولات و تزئینات آن از دوره سلجوقی تا ظهور صفویه کارشناسی ارشد
مینا توانا جایگاه موریسک ها در تحولات سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی اسپانیا دکتری
فاروق ولدبیگی ترجمه و تحقیق کتاب : الامارات الکوردیه فی العهد البویهی کارشناسی ارشد
فاطمه ضرابی زاده هنر- صنعت پارچه بافی در یزد از دوره صفویه تاکنون کارشناسی ارشد
فاطمه ضرابی زاده هنر،صنعت پارچه بافی در ایران عصر صفوی(علل و عوامل شکوفایی و رکود،مراکز عمده تولید ،تجارت و بازرگانی) دکتری
لیلا ضرغامی اصلاحات غازان خان کارشناسی ارشد
زینب ابوالحسنی Immigration of Iranian artists to India from the Babur to Jahangir (1523 – 1628 A.D) Results and consequences کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/01
محمد باصداقت تحول الهیات اسماعیلی در پیوند با سیاست خلفا و کارگزاران در عصر اول فاطمی کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/27
فاطمه رضازاده اقدم The Art Policy of Timurids: Timur, Shah Rukh and Husayn Bayqara کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/08
فاطمه ضرابی زاده هنر- صنعت پارچه بافی در ایران عصر صفوی (علل و عوامل شکوفایی و رکود، مراکز عمده تولید، تجارت و بازرگانی) دکتری دانلود 1399/03/10
عبدالله فرهی تکوین و تحول علوم تجربی در تمدن مسلمانان از آغاز تا نیمه ی قرن چهارم هجری [برپایه ی جهان شناسی ها و جهان نگاری های اندیشمندان مسلمان] دکتری دانلود 1395/10/25
عبدالله فرهی The Genesis and Evolution of Science in Islamic Civilization from the Beginning until Mid-fourth Century [Based on the cosmologies & cosmographies of Muslim scholars] دکتری دانلود 1395/10/25
سمیه کوهزادی هیکوئی منصب شیخ الاسلامی در دوره صفویه : زمینه ها شکل گیری و کارکرد کارشناسی ارشد
مجید مرادیان گنبد: کارکردها، تزئینات و سیر تحول آن از دوره ایلخانی تا پایان دوره صفویه کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/14
اشرف نادری سیر تحول اصول ششگانه خطاطی تا قرن هفتم هجری (با تکیه بر نوآوری‌های ابن‌ مقله) کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/24
محمد باقر ابراهیمی لیفرجانی علم و آموزش فارس در دوره آل بویه کارشناسی ارشد دانلود 1391/6/27
عباس احمدوند ولایت عهدی در خلافت اموی و عصر اول عباسی ( 56- 232 هـ) دکتری دانلود 1385
فاطمه احمدوند تاثیر عوامل جغرافیایی بر وضع اقتصادی و سیاسی خوزستان : از فتح اسلامی تا پایان آل بویه(14-448ق) دکتری دانلود 1392/07/17
سمیه اسفندیاری مساجد شهر سنندج از ابتدای عصر صفوی تا پایان دوره قاجار کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/01
سهراب اسلامی شرح وتوضیح اصطلاحات فقهی وتمدنی کتاب المنتظم ابن جوزی کارشناسی ارشد 1385
زینب امیدیان تاریخ‌نگاری هشام‌ بن محمدکلبی و تأثیر آن بر نگارش‌های تاریخی شیعی و سنی تا قرن پنجم هجری دکتری دانلود 1395/07/12
ستار آینه پور کردها از فتوحات اسلامی تا پایان دوره امویان کارشناسی ارشد دانلود 1382
ستار آینه پور تاریخ و نقش سیاسی-فرهنگی خاندان اردلان از آغاز تا پایان زندیه دکتری دانلود 1390/11/12
طاهر بابایی نقش نخبگان حکومتی ایرانی در قلمرو عثمانی در دورۀ سلیم اول (حک: 918- 926 ق) و سلیمان قانونی (حک: 926- 973 ق) دکتری دانلود 1395/06/24
جلیل بختیاری کردها و دولت صفویه کارشناسی ارشد دانلود 1384
سمیه بیدار شرح وتوضیح اصطلاحات فرهنگی وتمدنی مندرج در کتاب المنتظم فی تاریخ الملوک والامم ابن جوزی (از 500 هجری به بعد) کارشناسی ارشد 1385
امید بهرامی نیا کردان منطقه ی جزیره از 447-656 ق کارشناسی ارشد دانلود 1384
جلیل بهرامی نیا کردان از سقوط بغداد تا پایان خدمت ایلخانی کارشناسی ارشد دانلود 1384
فریبا پات هنر و زمینه های سیاسی و مذهبی آن در عصر شاه طهماسب صفوی دکتری دانلود 1390/11/30
جمشید جبارپور Hadjib,s Functions and its Development in Andalos Umavids Period کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/29
محمد صادق جعفری سیاستهای دینی و مذهبی صفویان در اصفهان و پیامد های آن کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/26
حلیمه جعفرپور نصیرمحله جایگاه موسیقی در دربار و جامعه بغداد در عصر عباسی از آغاز تا برآمدن آل بویه کارشناسی ارشد دانلود 1391/12/07
مصیب چراغی بررسی آثار و احوال المنصور محمدبن ابی عامر کارشناسی ارشد دانلود 1380
فاطمه خاکساربختیاری کاروانسراهای تهران ، ورامین و ری از دوره صفویه تا قاجاریه (اهمیت، کاربرد، ویژگیها و تحولات) کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/12
محمدرضا خسروی حیات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دهقانان ایرانی از فتوح اسلامی تا پایان قرن ششم هجری دکتری دانلود 1385/08/24
علی همت خلیلی علم و آموزش در قلمرو زنگیان دکتری دانلود 1390/10/28
محسن سیدی خلفای راشدین و فتوح ؛ اهداف و راهبردها دکتری دانلود 1393/04/31
سکینه سعیدی اوضاع سیاسی, فرهنگی و تمدنی ایران در قلمرو آل زیار کارشناسی ارشد دانلود 1383
احسان سلگی محراب: کارکردها، تحولات و تزئینات آن از دوره سلجوقی تا ظهور صفویه کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/21
محمود شارخی عبدالله بن عاصر و نقش او در فتوحات اسلام کارشناسی ارشد دانلود 1378
فاطمه ضرابی زاده هنر – صنعت پارچه بافی دریزد از دوره صفوی تاکنون کارشناسی ارشد دانلود 1392/4/8
لیلا ضرغامی اصلاحات غازان خان کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/30
مهدی عبادی نقش مدارس در سیاست مذهبی دولت عثمانی ( دوره کلاسیک : قرن 8-10ه‍/14-16م ) دکتری دانلود 1391/11/18
محمدصادق عباسی آزادی های سیاسی واجتماعی از اغاز خلافت عباسی تا پایان خلافت الواثق (232- 132 هـ . ق) کارشناسی ارشد دانلود 1380
مصطفی عرب عامری نقش حرمسرا در رویدادهای سیاسی و اجتماعی عصر عباسی از آغاز تا برآمدن آل بویه کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
کیومرث عظیمی کردها و خلافت عباسی تا پایان آل بویه کارشناسی ارشد دانلود 1381
عباس علیکائی ترجمه و تحقیق کتاب دراسات فی التاریخ الأندَلُسی"دوله بنی بِرزال فی قَرمُونَه" کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/08
آرزو علومی بایگی فرآیند تبدیل آتشکده ها به مسجد کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/04
زهرا غضنفری (Carpet at safavid era) Materials, Tools Designs, Production areas, and its commerce) , کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/27
زلیخا غفاری رودسری اوضاع دینی و مذهبی گیلان و دیلمان از سده سوم تا هفتم هجری قمری کارشناسی ارشد دانلود 1389/08/05
علی غفرانی فرهنگ و تمدن اسلامی در ماوراء النهر از سقوط سامانیان تا حمله مغول دکتری دانلود 1383
محبوبه فرخنده زاده تحول دیوانسالاری خلافت عباسی و تاثیر آن بر اوضاع سیاسی آن دوره تا ظهور ال بویه(132-334ق) دکتری دانلود 1392/06/30
اعظم فولادی پناه بررسی فعالیتهای کار ملیتها در ایران عصر صفوی و پیامدهای آن از زمان شاه عباس تا زوال صفویان کارشناسی ارشد دانلود 1390/10/12
جواد قاضی شعرباف مقایسه عناصر و تزئینات معماری در بناهای مذهبی و غیرمذهبی کاشان از استقرار صفویان تا پایان دوره قاجار دکتری دانلود 1395/11/19
مهشید کبیری مظاهر فرهنگ و تمدن ایرانی در هند عهد شاه جهان(1037 – 1068 ق) کارشناسی ارشد دانلود 1390/10/26
رضا کردی کریم‌آبادی زمینه‌ها و عوامل مؤثر در شکل گیری حکومت خوارج در شمال آفریقا دکتری دانلود 1385
حسین کریمی مناره : کارکرد ها ، تزئینات و سیر تحول آن از دوره ایلخانی تا پایان دوره تیموری کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/20
سمیه کوهزادی هیکویی منصب شیخ الاسلامی در عصر صفویه:زمینه ها ، شکل گیری و کارکرد کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/11
اسماعیل گنج خانلو نقش سیاسی و فرهنگی مهلبیان در تاریخ اسلام کارشناسی ارشد دانلود 1382
امید محمدی بررسی آثار تاریخی بلخ از عهد تیموریان تا دوره معاصر افغانستان 1919 کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/25
زهرا مدرسی فرد آراء سیاسی و مواضع ابوحنیفه و مالک بن انس در برابر قیام های شیعی کارشناسی ارشد دانلود 1382
مجید مرادیان Cupola : Genesis,functions,adornment and development from beginning of ILKHANID to end of SAFAVID in Iran کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/14
علی هاشم مصلحی تعامل علمای شیعی با سلاطین در عهد صفویه کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/9
زیبا معیر جایگاه مردم در حکومت امام علی (ع) کارشناسی ارشد دانلود 1380
بهزاد مفاخری ترجمه و تحقیق بخش تاریخ اجتماعی کتاب عصر سلاطین ممالیک تألیف قاسم عبده قاسم کارشناسی ارشد دانلود 1390/09/21
علیرضا ملکی خاندان سعدبن عباده تا پایان قرن اول هجری کارشناسی ارشد دانلود 1378
نعیمه ملکی تحولات اندیشه سیاسی حوزه علمیه نجف در قرن 13 هـ ق. دکتری دانلود 1394/11/11
فاروق ولدبیگی ترجمه و تحقیق کتاب :کتاب الامارات الکوردیه فی العهد البویهی کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/16
نام درس
 
نمایش 12 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مطالعه تحلیلی تاریخ اسلام در سرزمین های شرقی اسلامی 4204110 4 42 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:30) 1400/04/22 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1399
هنر و معماری در سرزمین های اسلامی 4204159 2 41 هرهفته دو شنبه (17:30 - 19:30) 1400/04/19 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1399
تاریخ هنرهای اسلامی 2 4204060 2 04 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1400/04/16 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1399
تاریخ اسلام 4 4204033 2 41 هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1399/11/08 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
تاریخ هنرهای اسلامی 3 4204882 2 04 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/06 (13:30 - 15:30) ترم اول 1399
تاریخ اسلام در اندلس 4204891 2 04 هرهفته دو شنبه (17:00 - 19:00) 1399/11/07 (13:30 - 15:30) ترم اول 1399
هنر و معماری در سرزمین های اسلامی 4204159 2 41 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/28 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
تاریخ اسلام 1 4204028 2 41 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/28 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
تاریخ اسلام 4 4204033 2 41 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/11/01 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
مطالعه تحلیلی تاریخ اسلام در سرزمین های شرقی اسلامی 4204110 4 42 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/28 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1397
هنر و معماری در سرزمین های اسلامی 4204159 2 41 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/24 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
تاریخ اسلام 4 4204033 2 41 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/11/03 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
نمایش 12 نتیجه
از 1