اعضای هیات علمی

هادی عالم زاده

هادی عالم زاده

هادی عالم زاده (بازنشسته)   (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
اسماعیل چنگیزی اردهائی تصحیح و تحقیق تاریخ قپچاق خانی (فصول هفتم تا نهم از باب پنجم و خاتمه تکمله) دکتری دانلود 1388/11/15
عباس احمدوند ولایت عهدی در خلافت اموی و عصر اول عباسی ( 56- 232 هـ) دکتری دانلود 1385
عباس احمدوند The shiite religions , a history of Islam in peria and Irak کارشناسی ارشد دانلود 1377
فاطمه احمدوند وضـع معیشتی یهودیـان حجـاز تا اخـراج کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/29
حمید رضا اربابی سیرة اهل بیت در عزاداری و استمرار آن تا عهد آل بویه کارشناسی ارشد دانلود 1376
سهراب اسلامی شرح وتوضیح اصطلاحات فقهی وتمدنی کتاب المنتظم ابن جوزی کارشناسی ارشد 1385
علیرضا اشتری تفرشی موسسات آموزشی دوره ایوبی ( علل گسترش و پیامدهای آن) کارشناسی ارشد دانلود 1385
اردشیر اشراقی ترجمه وتحقیق کتاب هنر اسلامی دیوید تالبوت رایس کارشناسی ارشد دانلود 1372
مرضیه آصفی تاریخ گسترش تشیع در ایران (از آغاز تا حمله مغول) کارشناسی ارشد 1372
علی آل طیب و کلامی ائمه (ع) کارشناسی ارشد دانلود 1377
محمد الله اکبری عباسیان از بعثت تا خلافت کارشناسی ارشد دانلود 1375
زهرا الهوئی نظری ترجمه وتحقیق «تمدن اسلام» خدابخش هندی کارشناسی ارشد 1372
اسماعیل امیدوارخرم فرهنگنامه صحابه بخش دوم ض-ع (تا-عدی) کارشناسی ارشد دانلود 1373
علـی بیـات نقد و تحلیل خاندان اموی در تاریخ اسلام تا پایان دوره خلفای راشدین دکتری دانلود 1382
احمد بادکوبه هزاوه حسبه در سرزمینهای شرق اسلامی از آغاز تا سقوط بغداد کارشناسی ارشد دانلود 1379
اسماعیل باغستانی تاریخ تشکیلات اداری و فرهنگی دولت فاطمیان ترجمه و تحقیق مقدمه و کتاب دوم از کتاب“الدوله الفاطمیه فی مصر” نوشته دکتر ایمن فواد سید، تحت عنوان“ الکتاب الثانی النظم و الحضاره“ کارشناسی ارشد دانلود 1375
احمد باقری بررسی تطبیقی سقوط تعهدات دکتری 1377/02/01
لیلا باقری ایالت جبال بر اساس جغرافیای اسلامی پیش از حمله ی مغول کارشناسی ارشد دانلود 1381/07/17
عباس بحری مقدم فرهنگ نامه مساجد شهرستان یزد از آغاز تا صفویه کارشناسی ارشد دانلود 1385/07/15
جلیل بختیاری کردها و دولت صفویه کارشناسی ارشد دانلود 1384
ولی ا... برزگرکلیشمی نهادها و شیوه های آموزشی در آثار یاقوت حمومی دکتری دانلود 1384
محمدعلی بیک زندگی و شخصیت مغیره بن شیعه کارشناسی ارشد دانلود 1378
امید بهرامی نیا کردان منطقه ی جزیره از 447-656 ق کارشناسی ارشد دانلود 1384
جلیل بهرامی نیا کردان از سقوط بغداد تا پایان خدمت ایلخانی کارشناسی ارشد دانلود 1384
عباس به نژاد ترجمه و تحقیق کتاب “فرهنگ مسلمانان” اثر و.و. بارتلد کارشناسی ارشد دانلود 1373
فریبا پات ترجمه و تحقیق سه فصل از کتاب A Companion to the study of history نوشته مایکل استنفورد کارشناسی ارشد دانلود 1381
حیدر علی پیرعلیلو معرفی صحابه ایرانی تبار ائمه (ع) وسهم ایشان در گسترش تشیع در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1378
معصومعلی پنجه فرهنگ وتمدن اسلامی درقلمرو طولونیان کارشناسی ارشد دانلود 1383
معصومعلی پنجه گروش قبطیان به اسلام: زمینه ها، علل و پیامدها دکتری دانلود 1388/12/12
رضا پور قاسم جنبش اخوان المسلمین ( از سال 1928 تا 1986م) کارشناسی ارشد دانلود 1376
خیرالله ترخانی حمدانیان (تحقیقی در اوضاع واحوال سیاسی واجتماعی وفرهنگی این سلسله از آغاز تا انجام) کارشناسی ارشد دانلود 1373
حمید رضا ثناوئی نقش اجتماعی و فرهنگی قراء در صدر اسلام کارشناسی ارشد 1385
حمیدرضا ثنائی The social and cultural role of Qurrâ’ in Early Islâm کارشناسی ارشد دانلود 1385
غلامرضا جمشیدنژاداول تحقیق در زندگانی، آرا و آثار قاضی صاعد اندسی دکتری دانلود 1372
اسماعیل چنگیزی اردهائی ترجمه و تحقیق تاریخ الخلفای سیوطی بخش دوم از آغاز خلافت عباسیان به بعد کارشناسی ارشد دانلود 1372
سهیلا حاجیلویی وند دارالسیاده کارشناسی ارشد دانلود 1382
آیت الله حبیبوند ترجمه ونقد اسلام تالیف آلفرد گیوم کارشناسی ارشد دانلود 1380
جمال حیدری کتابشناسی هنرهای اسلامی به همراه درآمدی برهنرهای اسلامی کارشناسی ارشد دانلود 1376
محسن حیدرنیا ترجمه وتحقیق:الموالی ونظام الولاء کارشناسی ارشد 1373
جعفر حسن زاده نقش محمدبن حنیفه وفرزندانش در تاریخ اسلام کارشناسی ارشد دانلود 1375
اسکندر حسین زاده ترجمه وتحقیق «تاریخ العلوم عندالعرب» نوشته دکتر عمر فروخ از بخش چهارم تاآخر کتاب کارشناسی ارشد دانلود 1373
ابراهیم خاکپورخانیکی ترجمه وتحقیق و نگارش سه فصل اول کتاب تاریخ العلوم عندالعرب اثرعمرفروج کارشناسی ارشد دانلود 1373
حاجیه خانم خاوری کتابشناسی منتخب توصیفی ـ موضوعی آثار چاپی دانشمندان امامیه ازآغاز تاحمله مغول(616ق) کارشناسی ارشد دانلود 1378
محسن خندان زندگی فرهنگی و اندیشه های سیاسی شیعیان از سقوط بغداد تا صفویه دکتری دانلود 1376
نگار ذیلابی بررسی موقعیت سیاسی و اجتماعی یهودیان ایران از دوره مغول تا پایان دوره صفویه کارشناسی ارشد دانلود 1381
عبدالله رجائی تحقیقی درباب ابومخنف ازدی وبه ضمیمه آن روایات وی در باب نبرد جمل کارشناسی ارشد دانلود 1373
محمدحسین رجبی کوفه ونقش آن درقرون نخستین اسلامی کارشناسی ارشد دانلود 1370
محمد حسین رجبی زمینه ها و علل ظهور اخباری گری در عصر صفویه دکتری دانلود 1387/04/11
قنبرعلی رودگر تصحیح انتقادی رساله تحفه جلالیه تصنیف حکیم الدین محمدبن علی الناموس الخواری (تالیف بین سالهای 708-716 هجری قمری دکتری دانلود 1383
علی روستائی شرح زندگانی اجتماعی و سیاسی حکم وپسرش مروان کارشناسی ارشد دانلود 1379
ابوالقاسم زرگر اشعث بن قیس وخاندان او کارشناسی ارشد دانلود 1377
مجتبی سلطانی احمدی تسنن در طبرستان تا سده هفتم هجری کارشناسی ارشد دانلود 1386/07/17
ثروت سلیمانزاده افشار مکاتیب الائمه کارشناسی ارشد دانلود 1379
فاطمه سوادی بررسی روش کاشانی در محاسبه ی جیب یک درجه براساس رساله فی استخراج جیب درجه واحده کارشناسی ارشد دانلود 1384
نعمت الله صفری فروشانی ارزیابی روایات و منابع مکتوب امامیه درباره زندگی نامه امامان علیهم السلام از قرن اول تا پایان نیمه نخست قرن پنجم هجری (سیمای ائمه علیهم السلام در منابع کهنه امامیه) دکتری دانلود 1385
محمدحسین طبری پور سرسید احمدخان هندی( شرح احوال، معرفی آثار و نقش سیاسی ـ اجتماعی اودرتحولات شبه قاره هند) کارشناسی ارشد دانلود 1375
مهدی عبادی تشیع در آذربایجان از ایلخانان تا رسمیت یافتن شیعه در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1386/06/27
علی اکبر عباسپور ترجمه و تحقیق نیمه نخست کتاب منصب قاضی القضاه فی الدوله العباسیه منذ نشاته حتی نهایه العهد السلجوقی کارشناسی ارشد دانلود 1374
مرضیه عریان ابنیه وآثار معماری اسلامی( مذکور در معجم البلدان) کارشناسی ارشد دانلود 1373
مرضیه عریان تجلیات فرهنگ و هنر ایران در مصر از فتح اسلامی تاظهور ممالیک دکتری دانلود 1382
علیرضا عسگری ترجمه و تحقیق کتاب "MUHAMMAD" تالیف مایکل کوک کارشناسی ارشد 1372
یدالله غلامی طرح تجربی و مقدماتی واژه نامه هنر اسلامی کارشناسی ارشد 1370
محبوبه فرخنده زاده فرهنگ بسامـدی و شـرح حال راویان بلافصل تاریخ طبری (132-11) کارشناسی ارشد دانلود 1384
رضا کردی کریم‌آبادی زمینه‌ها و عوامل مؤثر در شکل گیری حکومت خوارج در شمال آفریقا دکتری دانلود 1385
ندا گلیجانی مقدم گنجینه های فاطمیان(ترجمه کتاب کنوز الفاطمیین از زکی محمد حسن) کارشناسی ارشد دانلود 1370
مهدی مجتهدی ناصبی‌گری، مفهوم و سیر تاریخی کارشناسی ارشد دانلود 1385/07/29
جعفر محمدی اهمیت سیاسی، نظامی اقتصادی و فرهنگی جاده خراسان 8 کارشناسی ارشد دانلود 1377
محمد محمود پور پیر پشته نقش ام المؤمنین خدیجه (س) در تاریخ اسلام کارشناسی ارشد دانلود 1378
عباس میرزائی اصل تصحیح وتحقیق نسخه خطی کتاب : تاج المناقب فی فضائل الائمه الاثنی عشر تالیف حسین بن شرف الدین عبدالحق اردبیلی معروف به الهی اردبیلی (870- 940 یا 950 هـ) کارشناسی ارشد دانلود 1380
محمد مظفری مبانی ریاضی و کاربردهای اسطرلاب با تاکید بر متون کهن, "تسطیح الاسطرلاب" محی الدین مغربی کارشناسی ارشد دانلود 1386
محسـن معصـومـی فرهنگ و تمدن ایرانی - اسلامی دکن در دوره بهمنیان (748-934ق) دکتری دانلود 1383
محبوب مهدویان همسران وفرزندان علی بن ابی طالب(ع) کارشناسی ارشد دانلود 1379
مهدیه مهدوی کنی معرفی و بررسی آثار و افکار سید بن طاووس کارشناسی ارشد دانلود 1381
جمال موسوی دیوانهای اداری در دولتهای مختلف اسلامی کارشناسی ارشد دانلود 1372
صدیقه مولایی ترجمه وتحقیق بخشهایی از کتاب "تاریخ اسلام در قرون وسطی اثر جرج ساندرز کارشناسی ارشد 1374
معصومه نور محمدی روستائی رابطه اسلام ومسیحیت در عهد پیامبر (ص) وخلفای راشدین دکتری دانلود 1368
عبدالله همتی گلیان مدجنان دکتری دانلود 1382