اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

حسن ابراهیمی

حسن ابراهیمی

حسن ابراهیمی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 021-42762250
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
امیر اشرف واقفی عمل و نقش آن در نیل به مقام انسان از دیدگاه ابن عربی دکتری دانلود 1396/07/03
مرتضی جعفریان نقد سازگاری نظریه های معقول ثانی با مبانی معرفت شناسی و هستی شناسی آن نظریات و پیامدهای معقول ثانی انگاری وجود دکتری دانلود 1396/06/27
حمیده شمس ابرده Anthropology of Shaikh al-ʿIshraq کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/31
آیدین لایقی جایگاه دعا در اندیشه محی الدین ابن عربی کارشناسی ارشد دانلود 1397/03/30
احمد مرجانی Divine love in point of view Ibn Arabi and Ibn Farez دکتری دانلود 1397/05/01
فاطمه ابراهیمی زمینه ها، ویژگی ها و عوامل شکل گیری حوزه فلسفی تهران و تأثیرات آن بر میراث فلسفه ایرانی-اسلامی کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/26
مجید آرانی حصاری Comparison of Penitential Prayers in Sahifa Sajjadiya and The Confessions of St. Augustine کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/29
مهدی ازادپرور منزلت عقل در معرفت دینی از دیدگاه ملاصدرا، میزا مهدی اصفهانی و شیخ مجتبی قزوینی کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/24
اعظم آصف نیا جایگاه معرفت عقلی نزد مولوی و غزالی کارشناسی ارشد دانلود 1387/09/06
حسین امامی آسیب شناسی کشف و شهود عرفانی کارشناسی ارشد دانلود 1385
زینب امیری بررسی و مقایسه آرای استاد مطهری و لیندا زاگزبسکی در باب علم پیشین الهی و اختیار انسان کارشناسی ارشد دانلود 1391/05/07
محسن امیرجانی تبیین فلسفی - کلامی استجابت دعا کارشناسی ارشد دانلود 1390/10/27
پروین انتصاری آسیب شناسی برخی از اساسی ترین آموزه های مذهبی شیعی در ایران معاصر کارشناسی ارشد دانلود 1387/09/13
علی اوجبی تصحیح ترجمة اردکانی از محبوب القلوب اشکوری، جلد دوم (شرح حال 88 حکیم) کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/11
عباس بخشنده بالی Ibn Arabi, sadrolmote'allehin, perfect human, the caliph of God's leadership, guidance, scientific authority دکتری دانلود 1394/10/29
محمد بنیانی تجدد امثال و حرکت جوهری کارشناسی ارشد 1385
محمد بنیانی بررسی تطبیقی تصورات گوناگون از اصالت وجود صدرایی دکتری دانلود 1390/6/21
مجتبی بهروزی نژاد ابوالبرکات بغدادی و مسئله حرکت با توجه به جزء اول از جلددوم کتاب المعتبرفی الحکمه کارشناسی ارشد دانلود 1389/09/15
علی محمد جعفری نژاد شمول و عمومیت علم و ادراک در عالم هستی از منظر حکمت متعالیه کارشناسی ارشد دانلود 1389/12/12
علیرضا جلالی مسأله وحدت ادیان از دیدگاه ابن عربی و ملاصدرا دکتری دانلود 1388/04/28
علیرضا جمشیدی تصحیح و تحقیق شرح الحکمه العرشیه ملا اسماعیل اصفهانی (از مبحث صفات سلبی تا پایان) کارشناسی ارشد دانلود 1389/09/27
زهره چاچه ئی قهی بررسی اصول جهان بینی ناصرخسرو قبادیانی کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/27
محمدجعفر حیدری تحقیق و تصحیح انتقادی پنج رساله در باب نفس از آثار منتشر نشده ابن سینا براساس نسخ خطی دکتری دانلود 1391/11/14
علی حیدری یساولی تصحیح و مقدمه( حاشیه شرح حکمه العین ) ملا میرزا محمد بن حسن شیروانی کارشناسی ارشد 1384
عالیه حسنی بررسی جایگاه زن دراندیشه عرفانی ابن عربی کارشناسی ارشد دانلود 1389/09/02
صادق حسینی Pattern of Divine Love in the Relationship Between Man and God, with Emphasis on the Works of Mawlānā کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/27
نصیراحمد حسینی Critical Analysis of J.L. Schellenberg’s View on Problem of Divine Hiddenness based on Mulla Sadra and Moser’s Views دکتری دانلود 1392/11/28
مهدی حسنی زاده تصحیح کتاب زبده الاسرار تألیف « اثیرالدین المفضل بن عمر بن المفضل الأبهری (م. 597-663 هـ .ق) کارشناسی ارشد دانلود 94/6/30
قانع خورشید رشید بررسی دیدگاه های کلامی و عرفانی احمد خانی کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/27
سید عباس ذهبی مسئله تناسخ در رویکرد فیلسوفان و متکلمان مسلمان(تا قرن یازدهم هجری) دکتری دانلود 1388/11/28
فرشته رایگا تصحیح الحکمه المتعالیه ؛ ملاشمسای گیلانی فصول اول تا چهاردهم ( امور عامه ) کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/10
منصوره رحمانی انگاره ملاصدرا از فلسفه و نقش آن در سامان بخشی حکمت متعالیه بر اساس سفرهای چهارگانه دکتری دانلود 1395/06/01
علی حسین رنجبر نسبت معرفت و ایمان از دیدگاه عرفا و صوفیان قرن سوم تا ششم هجری کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/02
اسماعیل زارعی حاجی آبادی تعارض آفرینی عقل در هستی شناسی نزد مولانا دکتری دانلود 1386
نجف یزدانی مقایسه وحدت وجود از منظر ملاصدرا و مولوی کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/12
نرگس زرگر رابطه ادراک عقلی با نقل در رویکرد فلسفی ملاصدرا و احسایی کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/12
خالد زندسلیمی بررسی تطبیقی مسئله نبوت از دیدگاه غزالی و ابن تیمیه کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/25
سیدمحمدمهدی ساداتی حجیت معرفت شناختی تجربه دینی از دیدگاه ملاصدرا و ویلیام آلستون کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/31
زینب ساکی مفهوم خدا از دیدگاه صدرالمتألهین شیرازی کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/11
عباس سیدابراهیمی مقایسه ی تصویر حضرت موسی (ع) در آثار ابن عربی و کتاب زوهر کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/14
مهدی سربند بررسی مضامین دینی آیین های قالی شویان و گلاب گیری در کاشان کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/30
فرهاد شاهی شاوون بررسی معاد از دیدگاه ملانعیما طالقانی و مقایسه آن با دیدگاه آقا علی زنوزی کارشناسی ارشد 1384
حمیدرضا شریعتمداری بررسی تحلیلی آرای فلسفی و کلامی ابوحیان توحیدی دکتری 1384
نفیسه صفابخش قمی بررسی مقایسه‌ای مفهوم نور و ظلمت در گلشن راز شیخ محمود شبستری و شب ظلمانی نفس یوحنای صلیبی کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/30
رامین عزیزی نفس و قوای آن از دیدگاه ملاصدرا و آقاعلی مدرس زنوزی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/29
محمد مهدی عموسلطانی فروشانی رابطه متقابل توحید و امامت کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/27
محمدرضا غفوریان وحدت و کثرت و مراتب وجود در فلسفه و عرفان اسلامی با تاکید برآرای ابن‌سینا، ابن‌عربی، دوانی و صدرالمتالهین دکتری 1383
سعید فتحعلی زاده کلخوران تصحیح، تعلیق و تقدیم بخش نخست کتاب «حل الرموز و کشف الکنوز» نگاشته علاء الدین علی بن محمد شاهرودی بسطامی مشهور به مصنفک (803-875 ق) کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/09
روح الله فروغی sharh al aghayed al azodeih کارشناسی ارشد دانلود 1385/12/15
محمود قاسمی قلعه بهمن نسبت انسان با خدا از دیدگاه امام خمینی ره در مقایسه با قیصری کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/30
سید عباس قائم مقامی حقیقت و شناخت در مکاشفه های بر تادوده کارشناسی ارشد دانلود 1389/09/15
مهدی قجاوند حکمت و تطورات آن در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1385
مرتضی قدمگاهی علل پیدایش تفسیر هرمنوتیکی از دین در میان نواندیشان مسلمان کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/28
عمار قدور مراتب تجلیات از دیدگاه محی الدین بن عربی در کتاب فتوحات مکیه و اثر آن بر تفسیر آیات قرآنی دکتری دانلود 1392/12/05
هاشم قربانی تبیین کثرت راههای خداشناسی ـ ناظر بر وجود خداوند ـ در سنت اسلامی: مطالعه تطبیقی میان فخررازی، ابن عربی و ملاصدرا دکتری دانلود 1392/08/25
فاطمه السادات کتابچی Critical and comparative analysis of Ibn Árabi and Mulla Sadra on the philosophical and mystical aspects of ” God is the Light of the heavens and the earth” کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/28
احسان کردی اردکانی تصحیح و تحقیق "شرح الحکمه العرشیه"(از ابتدا تا مبحث صفات سلبی خداوند) تالیف ملا اسماعیل اصفهانی کارشناسی ارشد دانلود 1389/10/08
مرضیه کسرائی فر بررسی مقایسه ای معادشناسی درآثارسنایی و معادشناسی زرتشتی کارشناسی ارشد دانلود 1388/09/11
احمدرضا کفاش تهرانی تصحیح، تحقیق و تقدیم سه رساله در باب وحدت وجود کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/30
مریم گودرزی دودانگه "The Truth as is Believed " and its consequents in Ibn 'Arabi thought کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/10
مائده محبوب آخرت شناسی از دیدگاه ابن عربی کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/10
حسین محمدی بررسی تطبیقی دیدگاه های ملاصدرا و جان هیک در باب دوگانه انگاری نفس و بدن دکتری دانلود 1393/06/24
معصومه محمدی تحلیل عرفانی داستان هبوط آدم(ع) از دیدگاه میبدی،نجم الدین رازی و حافظ کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/23
فاطمه السادات میری الهیات سلبی از دیدگاه قاضی سعید قمی و امام خمینی (ره) کارشناسی ارشد دانلود 1389/08/24
یحیی موسوی امر به معروف و نهی از منکر و رویکرد صوفیه نسبت به آن کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/29
مصطفی موسوی اعظم علیت تحلیلی و کارکردهای آن در فلسفه اسلامی (با تاکید بر آرای ملاصدرا و علامه طباطبایی) دکتری دانلود 1393/02/13
سمیه نادری بازتاب تفسیری «سوره توحید» در عارفان وحدت وجودی کارشناسی ارشد دانلود 1393
هوشیار نادرپور نگاهی تحلیلی در باب اصول و مبانی اخلاق در اندیشه فارابی کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/08
حامد نظرپور نجف آبادی مقایسه دیدگاه پولس و فخر رازی در مسئله ایمان کارشناسی ارشد دانلود 1390/6/30
رضا نوروزی بررسی غایت سیر معنوی انسان از دیدگاه ابن عربی بر اساس قرآن دکتری دانلود 1390/05/02
محمد حسین وفائیان بررسی و مقایسه علم پیشین الهی از منظر صدرالمتالهین و ابن عربی کارشناسی ارشد دانلود 1393/02/17
نام درس
 
نمایش 12 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
عرفان اسلامی (نظری) 2 4202888 3 02 هرهفته سه شنبه (15:00 - 17:00) 1398/10/28 (13:30 - 15:30) ترم اول 1398
فلسفه ی ملاصدرا: هستی شناسی 4202206 2 21 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/29 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
فلسفه ی ملاصدرا: علم النفس و آخرت شناسی 4202208 2 21 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/29 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
عرفان نظری 4202154 2 22 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/22 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
عرفان اسلامی (نظری) 1 4202905 3 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/29 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
فلسفه ی ملاصدرا: خداشناسی 4202207 2 21 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/25 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1397
متون عرفانی به زبان عربی 4203112 2 31 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1398/04/02 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1397
عرفان اسلامی (نظری) 2 4202888 3 02 هرهفته شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:30) 1397/10/29 (13:30 - 15:30) ترم اول 1397
فلسفه ی ملاصدرا: هستی شناسی 4202206 2 21 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/22 (13:30 - 15:30) ترم اول 1397
فلسفه ی ملاصدرا: علم النفس و آخرت شناسی 4202208 2 21 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
بررسی متون عرفانی به زبان عربی 1 4203014 2 32 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
عرفان نظری 4202154 2 22 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/23 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
نمایش 12 نتیجه
از 1