اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

حسن ابراهیمی

حسن ابراهیمی

حسن ابراهیمی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 021-42762250
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مریم گودرزی دودانگه بررسی نظریه حق معتقد به در اندیشه ابن عربی کارشناسی ارشد
سیدصادق حسینی کاکلکی الگوی حب الهی در رابطه انسان و خدا با تاکید بر آثار مولانا کارشناسی ارشد
آیدین لایقی جایگاه دعا در نظام هستی شناسی ابن عربی کارشناسی ارشد
سیدمصطفی موسوی اعظم علیت تحلیلی و کارکردهای آن در فلسفه اسلامی با تاکید بر آراءملاصدرا و علامه طباطبایی دکتری
سمیه نادری بنی باز تاب تفسیری سوره توحید در عارفان وحدت وجودی کارشناسی ارشد
علی حسین رنجبر نسبت معرفت و ایماناز دیدگاه عرفا و صوفیان از قرن سوم تا پایان قرن ششم کارشناسی ارشد
قانع رشید بررسی دیدگاه های کلامی و عرفانی احمد خانی کارشناسی ارشد
امیر اشرف واقفی عمل و نقش آن در نیل به مقام انسان از دیدگاه ابن عربی دکتری دانلود 1396/07/03
مرتضی جعفریان نقد سازگاری نظریه های معقول ثانی با مبانی معرفت شناسی و هستی شناسی آن نظریات و پیامدهای معقول ثانی انگاری وجود دکتری دانلود 1396/06/27
عالیه حسنی برسی جایگاه زن در اندیشه عرفانی ابن عربی کارشناسی ارشد
حمیده شمس ابرده Anthropology of Shaikh al-ʿIshraq کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/31
محمد کیوانفر Sadr al-Din al-Qunawi’s View on the Epistemic Justification of Mystical Intuintion دکتری دانلود 1398/07/06
آیدین لایقی Role of Prayer in Muhyiddin Ibn Arabi’s Thought کارشناسی ارشد دانلود 1397/03/30
احمد مرجانی Divine love in point of view Ibn Arabi and Ibn Farez دکتری دانلود 1397/05/01
فاطمه ابراهیمی زمینه ها، ویژگی ها و عوامل شکل گیری حوزه فلسفی تهران و تأثیرات آن بر میراث فلسفه ایرانی-اسلامی کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/26
مجید آرانی حصاری Comparison of Penitential Prayers in Sahifa Sajjadiya and The Confessions of St. Augustine کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/29
مهدی ازادپرور منزلت عقل در معرفت دینی از دیدگاه ملاصدرا، میزا مهدی اصفهانی و شیخ مجتبی قزوینی کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/24
اعظم آصف نیا جایگاه معرفت عقلی نزد مولوی و غزالی کارشناسی ارشد دانلود 1387/09/06
حسین امامی آسیب شناسی کشف و شهود عرفانی کارشناسی ارشد دانلود 1385
زینب امیری بررسی و مقایسه آرای استاد مطهری و لیندا زاگزبسکی در باب علم پیشین الهی و اختیار انسان کارشناسی ارشد دانلود 1391/05/07
محسن امیرجانی تبیین فلسفی - کلامی استجابت دعا کارشناسی ارشد دانلود 1390/10/27
پروین انتصاری آسیب شناسی برخی از اساسی ترین آموزه های مذهبی شیعی در ایران معاصر کارشناسی ارشد دانلود 1387/09/13
علی اوجبی تصحیح ترجمة اردکانی از محبوب القلوب اشکوری، جلد دوم (شرح حال 88 حکیم) کارشناسی ارشد دانلود 1391/04/11
عباس بخشنده بالی Ibn Arabi, sadrolmote'allehin, perfect human, the caliph of God's leadership, guidance, scientific authority دکتری دانلود 1394/10/29
محمد بنیانی تجدد امثال و حرکت جوهری کارشناسی ارشد 1385
محمد بنیانی بررسی تطبیقی تصورات گوناگون از اصالت وجود صدرایی دکتری دانلود 1390/6/21
مجتبی بهروزی نژاد ابوالبرکات بغدادی و مسئله حرکت با توجه به جزء اول از جلددوم کتاب المعتبرفی الحکمه کارشناسی ارشد دانلود 1389/09/15
علی محمد جعفری نژاد شمول و عمومیت علم و ادراک در عالم هستی از منظر حکمت متعالیه کارشناسی ارشد دانلود 1389/12/12
علیرضا جلالی مسأله وحدت ادیان از دیدگاه ابن عربی و ملاصدرا دکتری دانلود 1388/04/28
علیرضا جمشیدی تصحیح و تحقیق شرح الحکمه العرشیه ملا اسماعیل اصفهانی (از مبحث صفات سلبی تا پایان) کارشناسی ارشد دانلود 1389/09/27
زهره چاچه ئی قهی بررسی اصول جهان بینی ناصرخسرو قبادیانی کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/27
محمدجعفر حیدری تحقیق و تصحیح انتقادی پنج رساله در باب نفس از آثار منتشر نشده ابن سینا براساس نسخ خطی دکتری دانلود 1391/11/14
علی حیدری یساولی تصحیح و مقدمه( حاشیه شرح حکمه العین ) ملا میرزا محمد بن حسن شیروانی کارشناسی ارشد 1384
عالیه حسنی بررسی جایگاه زن دراندیشه عرفانی ابن عربی کارشناسی ارشد دانلود 1389/09/02
صادق حسینی Pattern of Divine Love in the Relationship Between Man and God, with Emphasis on the Works of Mawlānā کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/27
نصیراحمد حسینی Critical Analysis of J.L. Schellenberg’s View on Problem of Divine Hiddenness based on Mulla Sadra and Moser’s Views دکتری دانلود 1392/11/28
مهدی حسنی زاده تصحیح کتاب زبده الاسرار تألیف « اثیرالدین المفضل بن عمر بن المفضل الأبهری (م. 597-663 هـ .ق) کارشناسی ارشد دانلود 94/6/30
قانع خورشید رشید بررسی دیدگاه های کلامی و عرفانی احمد خانی کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/27
سید عباس ذهبی مسئله تناسخ در رویکرد فیلسوفان و متکلمان مسلمان(تا قرن یازدهم هجری) دکتری دانلود 1388/11/28
فرشته رایگا تصحیح الحکمه المتعالیه ؛ ملاشمسای گیلانی فصول اول تا چهاردهم ( امور عامه ) کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/10
منصوره رحمانی انگاره ملاصدرا از فلسفه و نقش آن در سامان بخشی حکمت متعالیه بر اساس سفرهای چهارگانه دکتری دانلود 1395/06/01
علی حسین رنجبر نسبت معرفت و ایمان از دیدگاه عرفا و صوفیان قرن سوم تا ششم هجری کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/02
اسماعیل زارعی حاجی آبادی تعارض آفرینی عقل در هستی شناسی نزد مولانا دکتری دانلود 1386
نجف یزدانی مقایسه وحدت وجود از منظر ملاصدرا و مولوی کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/12
نرگس زرگر رابطه ادراک عقلی با نقل در رویکرد فلسفی ملاصدرا و احسایی کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/12
خالد زندسلیمی بررسی تطبیقی مسئله نبوت از دیدگاه غزالی و ابن تیمیه کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/25
سیدمحمدمهدی ساداتی حجیت معرفت شناختی تجربه دینی از دیدگاه ملاصدرا و ویلیام آلستون کارشناسی ارشد دانلود 1388/06/31
زینب ساکی مفهوم خدا از دیدگاه صدرالمتألهین شیرازی کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/11
عباس سیدابراهیمی مقایسه ی تصویر حضرت موسی (ع) در آثار ابن عربی و کتاب زوهر کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/14
مهدی سربند بررسی مضامین دینی آیین های قالی شویان و گلاب گیری در کاشان کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/30
فرهاد شاهی شاوون بررسی معاد از دیدگاه ملانعیما طالقانی و مقایسه آن با دیدگاه آقا علی زنوزی کارشناسی ارشد 1384
حمیدرضا شریعتمداری بررسی تحلیلی آرای فلسفی و کلامی ابوحیان توحیدی دکتری 1384
نفیسه صفابخش قمی بررسی مقایسه‌ای مفهوم نور و ظلمت در گلشن راز شیخ محمود شبستری و شب ظلمانی نفس یوحنای صلیبی کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/30
رامین عزیزی نفس و قوای آن از دیدگاه ملاصدرا و آقاعلی مدرس زنوزی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/29
محمد مهدی عموسلطانی فروشانی رابطه متقابل توحید و امامت کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/27
محمدرضا غفوریان وحدت و کثرت و مراتب وجود در فلسفه و عرفان اسلامی با تاکید برآرای ابن‌سینا، ابن‌عربی، دوانی و صدرالمتالهین دکتری 1383
سعید فتحعلی زاده کلخوران تصحیح، تعلیق و تقدیم بخش نخست کتاب «حل الرموز و کشف الکنوز» نگاشته علاء الدین علی بن محمد شاهرودی بسطامی مشهور به مصنفک (803-875 ق) کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/09
روح الله فروغی sharh al aghayed al azodeih کارشناسی ارشد دانلود 1385/12/15
محمود قاسمی قلعه بهمن نسبت انسان با خدا از دیدگاه امام خمینی ره در مقایسه با قیصری کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/30
سید عباس قائم مقامی حقیقت و شناخت در مکاشفه های بر تادوده کارشناسی ارشد دانلود 1389/09/15
مهدی قجاوند حکمت و تطورات آن در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1385
مرتضی قدمگاهی علل پیدایش تفسیر هرمنوتیکی از دین در میان نواندیشان مسلمان کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/28
عمار قدور مراتب تجلیات از دیدگاه محی الدین بن عربی در کتاب فتوحات مکیه و اثر آن بر تفسیر آیات قرآنی دکتری دانلود 1392/12/05
هاشم قربانی تبیین کثرت راههای خداشناسی ـ ناظر بر وجود خداوند ـ در سنت اسلامی: مطالعه تطبیقی میان فخررازی، ابن عربی و ملاصدرا دکتری دانلود 1392/08/25
فاطمه السادات کتابچی Critical and comparative analysis of Ibn Árabi and Mulla Sadra on the philosophical and mystical aspects of ” God is the Light of the heavens and the earth” کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/28
احسان کردی اردکانی تصحیح و تحقیق "شرح الحکمه العرشیه"(از ابتدا تا مبحث صفات سلبی خداوند) تالیف ملا اسماعیل اصفهانی کارشناسی ارشد دانلود 1389/10/08
مرضیه کسرائی فر بررسی مقایسه ای معادشناسی درآثارسنایی و معادشناسی زرتشتی کارشناسی ارشد دانلود 1388/09/11
احمدرضا کفاش تهرانی تصحیح، تحقیق و تقدیم سه رساله در باب وحدت وجود کارشناسی ارشد دانلود 1391/10/30
مریم گودرزی دودانگه "The Truth as is Believed " and its consequents in Ibn 'Arabi thought کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/10
مائده محبوب آخرت شناسی از دیدگاه ابن عربی کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/10
حسین محمدی بررسی تطبیقی دیدگاه های ملاصدرا و جان هیک در باب دوگانه انگاری نفس و بدن دکتری دانلود 1393/06/24
معصومه محمدی تحلیل عرفانی داستان هبوط آدم(ع) از دیدگاه میبدی،نجم الدین رازی و حافظ کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/23
فاطمه السادات میری الهیات سلبی از دیدگاه قاضی سعید قمی و امام خمینی (ره) کارشناسی ارشد دانلود 1389/08/24
یحیی موسوی امر به معروف و نهی از منکر و رویکرد صوفیه نسبت به آن کارشناسی ارشد دانلود 1390/06/29
مصطفی موسوی اعظم علیت تحلیلی و کارکردهای آن در فلسفه اسلامی (با تاکید بر آرای ملاصدرا و علامه طباطبایی) دکتری دانلود 1393/02/13
سمیه نادری بازتاب تفسیری «سوره توحید» در عارفان وحدت وجودی کارشناسی ارشد دانلود 1393
هوشیار نادرپور نگاهی تحلیلی در باب اصول و مبانی اخلاق در اندیشه فارابی کارشناسی ارشد دانلود 1388/07/08
حامد نظرپور نجف آبادی مقایسه دیدگاه پولس و فخر رازی در مسئله ایمان کارشناسی ارشد دانلود 1390/6/30
رضا نوروزی بررسی غایت سیر معنوی انسان از دیدگاه ابن عربی بر اساس قرآن دکتری دانلود 1390/05/02
محمد حسین وفائیان بررسی و مقایسه علم پیشین الهی از منظر صدرالمتالهین و ابن عربی کارشناسی ارشد دانلود 1393/02/17
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
فلسفه ملاصدرا: خداشناسی 4202207 2 21 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/08 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1398
متون عرفانی به زبان عربی 4203112 2 31 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/14 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1398
فلسفه ملاصدرا: هستی شناسی 4202206 2 21 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/29 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
فلسفه ملاصدرا: علم النفس و آخرت شناسی 4202208 2 21 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/29 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
عرفان نظری 4202154 2 22 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/22 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
عرفان اسلامی (نظری) 1 4202905 3 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/29 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
فلسفه ملاصدرا: خداشناسی 4202207 2 21 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/25 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1397
متون عرفانی به زبان عربی 4203112 2 31 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1398/04/02 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1397
نمایش 8 نتیجه
از 1