اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

علیرضا هدائی

علیرضا هدائی

علیرضا هدائی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 021-42762281
پست الکترونیکی: 

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
احمد امانی بررسی دیدگاههای نوین محقق خویی در استصحاب و تطبیق آن با آرای میرزای نایینی و ثمرات فقهی آن کارشناسی ارشد
زهرا عسگرالیگودرزی بررسی تطبیقی مساله ترتب از دیدگاه میرزای نائینی و امام خمینی (ره) و آثار مترتب بر هر یک از آنها کارشناسی ارشد
محمدمرتضی دعاگوئی بررسی حکم فقهی رسانه های نو ظهور کارشناسی ارشد
مهدی حمیدی آسیب شناسی کاربرد عقل در فرآیند استنباط احکام شرعی، مطالعه موردی آثار فقهی کاشف الغطاء، بحر العلوم، نراقیین و صاحب الجواهر دکتری
محمدرضا حمیدی باز پژوهی حجیت قطع در علم اصول دکتری
فاطمه سادات مرتضوی بررسی تطبیقی دیدگاه های امام خمینی (ره) و محقق خراسانی در مساله طلب و اراده کارشناسی ارشد
جواد سلطانی فرد مطالعه تطبیقی اذان و اقامه در فقه اسلامی کارشناسی ارشد
زینب طاوسی پیدایش و تطور سیره/ بنای عقلا در اصول فقه شیعه کارشناسی ارشد
ندا پورجم نقد شبهه های ناظر به مسأله طلاق در فقه امامیه و حقوق ایران کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/27
بتول گرگین جرائم علیه حقوق خانواده در فضایی مجازی دکتری دانلود 1397/11/16
سانازسادات موسوی حقیقت تادیب و آثار مترتب بر آن در فقه و حقوق کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/10
سعید ابراهیمی انتقال دین در فقه امامیه وحقوق ایران دکتری دانلود 1389/06/28
احمد امانی بررسی دیدگاههای نوین محقق خویی (ره) در استصحاب و تطبیق آن با آراء میرزای نایینی ( قدس سره ) و ثمرات فقهی آن کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
رویا جباره ناصرو تغییر ارزش پول و راهکارهای فقهی جبران زیان ناشی از آن کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
محمدرضا حمیدی باز پژوهی حجیت قطع در علم اصول دکتری دانلود 1394/11/04
محمدمرتضی دعاگوئی بررسی حکم فقهی رسانه های نوظهور کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/29
مهدی ذوالفقاری بررسی حقوق متهم در فقه و حقوق موضوعه کارشناسی ارشد دانلود 1385
حسین رجبی بررسی موضوع ، مسائل و مبادی علم اصول از دیدگاه امام خمینی (ره) با رویکردی به علم شناسی پیشین کارشناسی ارشد دانلود 1384
طاهره رضایی ابرندآبادی بررسی اوصاف و شرایط عمومی و اختصاصی اجرای حد کارشناسی ارشد دانلود 1384
مهرالسادات سیدراشی بررسی مبانی فقهی اختلاف احکام جزایی مرد و زن در حقوق کیفری ایران کارشناسی ارشد دانلود 1385
جواد سلطانی فرد مطالعه تطبیقی اذان و اقامه در فقه اسلامی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/30
مهدی شعبانی جایگاه نظریه تغییر اوضاع و احوال قراردادی در فقه اسلامی و مبانی و آثار آن کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
فاطمه صادقی النجق the function of the analogy of superior for imamiehjurispudnec& statute law کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/28
محیا صادقیان عوامل سقوط مجازات از دیدگاه فقه امامیه و حقوق وضعی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1386/9/28
فائزه صداقت گویان بررسی تعدد و تکرار جرم در فقه مذاهب اسلامی کارشناسی ارشد دانلود 1385
زینب طاوسی پیدایش و تطور سیره/ بنای عقلا در اصول فقه شیعه کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/20
مهشید عاشوری بررسی هتک حرمت اشخاص از منظر فقه امامیه و حقوق جزای اسلامی کارشناسی ارشد دانلود 1391/11/29
زهرا عسگرالیگودرزی بررسی تطبیقی مسأله ترتب از دیدگاه میرزای نائینی (ره) و امام خمینی (ره) و آثار مترتب بر هریک از فتاوای آنها کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/16
ربابه کاظم زاده بررسی تطبیقی عقد استصناع در فقه و حقوق وضعی کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/16
عذرا کبودتبار ترجمه وتحقیق مدخل فقه و اصول ازکتاب دایره المعارف اسلامی کارشناسی ارشد دانلود 1388/01/31
فاطمه سادات مرتضوی بررسی تطبیقی دیدگاه های امام خمینی (ره) و محقق خراسانی در مساله طلب و اراده کارشناسی ارشد دانلود 93/11/11
زینب معینی حقیقت عقود معاوضی و آثار مترتب بر آن کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/30
پریسا ملکی رحم اجاره ای و اهدای گامت کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/24
عظیم موحدی آلنی علل پیدایش اختلاف فقها در چگونگی استنباط و استناد به سنت کارشناسی ارشد دانلود 1384
نام درس
 
نمایش 20 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
فقه مدنی 5 4205287 2 05 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/29 (13:30 - 15:30) ترم اول 1399
فقه جزایی 2 4205289 2 05 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1399/11/01 (13:30 - 15:30) ترم اول 1399
کلیات فقه و مبانی حقوق اسلامی 4206192 2 06 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/27 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
آشنایی با کلیات فقه و حقوق اسلامی 4205138 2 04 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/27 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
قواعد فقه 1 4205070 2 51 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/27 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
مبادی اصول فقه 4205137 2 05 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/27 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
قواعد فقه جزایی 4205811 2 05 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/30 (13:30 - 15:30) ترم اول 1399
اصول فقه 1 4205118 4 05 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1399/04/07 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1398
زبان تخصصی 4205112 2 51 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1399/04/10 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1398
اصول فقه 3 4205044 2 51 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/07 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1398
زبان انگلیسی تخصصی 2 4201073 2 05 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) 1399/04/15 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1398
قواعد فقه 1 4205095 2 52 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/11/01 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
آیات الاحکام 2 4205029 2 05 هرهفته دو شنبه (15:00 - 17:00) 1398/10/24 (15:30 - 17:30) ترم اول 1398
اصول فقه 4 4205046 2 51 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/24 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
فقه تطبیقی 1 4201108 2 05 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1398/10/29 (15:30 - 17:30) ترم اول 1398
اصول فقه 1 4205118 4 05 هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/25 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1397
روش تحقیق 4205134 2 05 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/29 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1397
فقه قضایی 4205884 2 05 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/30 (13:30 - 15:30) ترم اول 1397
قواعد فقه 1 4205095 2 52 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1397/10/26 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
زبان انگلیسی تخصصی 1 4201020 2 05 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1397
نمایش 20 نتیجه
از 1