حمایت از پایان نامه های ارشد و دکتری حمایت از پایان نامه های ارشد و دکتری

نامه ارسالی از مرکز برنامه ریزی و پژوهش کمیته امداد امام خمینی در خصوص حمایت از پایان نامه های دانشجویان دکتری و ارشد به منظور بهره گیری از ظرفیت بالقوه دانشجویاناز اینجا قابل دریافت می باشد.